Община Ивайловград

Diana-Ovcharova-IvaylovgradДиана Овчарова е кмет на община Ивайловград от ноември 2011 година, към момента продължава да демонстрира умения в привличането на инвестиции, контролирането на ремонтни дейности, изграждането на една по – добра инфраструктура и безупречен имидж на общината.
Диана Овчарова е родена на 12 юли 1969 г. в гр. Ивайловград. Завършва висшето си образование в Педагогическия факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Предучилищна педагогика“.
В периода между м. ноември 1994 г. и м. януари 2000 г. е началник на отдел в „Бюро по труда“ в родния си град.
От м. януари 2000 г. до м. ноември 2011 г. ръководи дейността на общинска администрация Ивайловград в качеството си на секретар на Община Ивайловград.
През 2011 г. е издигната от политическа партия ГЕРБ като кандидат за кмет на Ивайловград и преизбрана на местните избори през 2015 г.

bul_%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4_coa

Община Ивайловград е разположена на територия от 814 кв. км. в югоизточната част на Република България и е една от съставните общини на Област Хасково. Местоположението на общината, на границата с Гърция, е благоприятно за развитието на трансгранично сътрудничество в различни сфери на дейност, както и за притока на чуждестранни туристи в общината.
Община Ивайловград включва 51 населени места, от които 1 град – град Ивайловград, който е неин административен център и 50 села. Административно-териториалното делене на община Ивайловград включва 16 кметства – с. Белополци, с. Белополяне, с. Бял градец, с. Гугутка, с. Долно Луково, с. Железино, с. Кондово, с. Конници, с. Кобилино, с. Плевун, с. Планинец, с. Пъстроок, с. Розино, с. Свирачи, с. Славеево, с. Черни рид и 6 населени места с кметски наместници – с. Драбишна, с. Камилски дол, с. Мандрица, с. Покрован, с. Попско и с. Хухла.
По данни на НСИ от преброяването през 2011 година, населението на територията на общината е 6426 жители.
Община Ивайловград е разположена в един от районите в страната с най-добри природни дадености – Източни Родопи. Екологично чистата природа, мекият преходно-средиземноморски климат и изобилието на водни ресурси са много малка част от богатствата на региона.
Основен отрасъл за община е селското стопанство. Благоприятните климатични условия спомагат освен за отглеждането на традиционните зеленчукови култури и за отглеждането на лозови насаждения, сусам, аспержи, маслини и други.
Общината разполага с ценни находища на скално облицовъчни и инертни материали – гнайс, туфи, варовик и мрамор. С тяхната експлоатация се занимават голяма част фирми и предприемачи, осигуряващи сериозен процент от работната ръка за община Ивайловград.
Към момента община Ивайловград има подписани договори за сътрудничество и побратимяване с община Лонго, Република Франция и община Кипринос, Република Гърция.

Язовир Ивайловград е най-дългият язовир в България. Построен е през 1964 г., с близо 65 км. брегова ивица. Гости от цялата страна и южните ни съседки се стичат за да се докоснат до непокътната природа, която го заобикаля.
Освен с живописна природа и голямо биоразнообразие, община Ивайловград може да се похвали с богато културно и историческо наследство.
Антична вила „Армира“ е най-ценното съкровище на територията на общината. Открита е през 1964 година при стартирането на проект за строеж на язовир. Вила „Армира“ представлявала внушителна постройка на площ от 3600 кв. м. Към момента античната вила е перла в културно-историческото наследство на региона.
Голям интерес за посетителите на община Ивайловград представлява църквата „Св. Св. Константин и Елена“, разположена в с. Долно Луково, в непосредствена близост до Гърция. Изградена от полски речни камъни, под формата на селскостопанска постройка съществува вече 200 години.
На пътя между общините Ивайловград и Крумовград се намира мемориалният комплекс „Илиева нива“. При най-големия погром над българите от Западна и Източна Тракия, по време на Междусъюзническата война през 1913 година са избити над 200 деца на различна възраст. В тяхна памет е построен комплексът „Илиева нива“, който всяка година, в първите дни на месец юни, става сцена за културни изяви на потомците на тракийските и българи и техните деца от цяла България.
Крепостта „Лютица“ е паметник на културата с национално значение и една от най-добре запазените в първоначален вид крепости по нашите земи. Разположена на 26 дка площ, в „Мраморната Цитадела на Калоян” досега са открити две църкви, като по-късната е от 15 -16 век с правоъгълен наос, плитка абсида и следи от стенописи, открити от североизточния ъгъл на сградата. Втората църква е трикорабна, вероятно е строена през 10 век.
Древният „Римски мост“ е построен през XVI век и се намира на 7 км. от кв. Лъджа, гр. Ивайловград и води към крепостта „Лютица“. Изграден от плочести камъни, по поречието на р. Атеренска, за него се носят легенди, че е древен римски път за беломорието. Обявен е за архитектурен паметник на културата с местно значение.
„Родостица“ е крепост, намираща се в местността „Балък дере“, край Ивайловград. Съществуват предположения, че е създадена в началото на IV век, във връзка с преместването на столицата на Римската империя в Константинопол. Само на трийсетина километра от Одрин, през IX-X век, е била втората по значимост крепост на Византия след Цариград. Крепост „Родостица“ е разположена на площ от 10 дка и в днешно време са запазени стени с височина до 6 метра.
На територията на Община Ивайловград се намира и местността „Меандрите на река Бяла“. Тя е втората по големина защитена територия в Източните Родопи (1532 ха), обявена с цел опазване на уникален за България ландшафт с изключително разнообразие на редки и застрашени видове растения и животни. Обхваща най – атрактивната част от средното течение на Бяла река с красив комплекс от меандри – землищата на селата Железари и Меден бук), където са запазени едни от малкото у нас естествени гори от включения в националната Червена книга източен чинар и лиани. По видово богатство на пеперуди (над 100) районът се нарежда на второ място в България.
Защитена местност „Дупката“ се намира непосредствено над гр. Ивайловград и включва природна забележителност пропастна пещера. Обявена е за защитена с цел опазване на находището на редки и защитени орхидеи и местообитание на прилепи в пешерата „Дупката“. В местността се срещат 13 вида орхидеи, двурога и паяковидна пчелица, пърчовка и пирамидален анакамптис.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 – 2013
Проект: „Антична вила „Армира“ Ивайловград“;

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013
Проект: „Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ І –кв. 379, кв. 58, гр. Ивайловград“

Фонд Козлодуй
Проект: „Мерки за енергийна ефективност в СОУ „Христо Ботев“ с учебна сграда в УПИ І -413, кв. 48 а и физкултурен салон с топла връзка в УПИ VII, кв. 91, гр. Ивайловград“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Проект: „Нов избор-развитие и реализация“

АЗ „Старт на кариерата”
Проект: „Старт на кариерата“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Проект: „Подкрепа за заетост“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Проект: „BG051PO001-5.1.04-0031 – „Помощ и подкрепа“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Проект: „Подкрепа за достоен живот“

Програма „Младежта в действие“ на „Национален център за европейски младежки програми и инициативи”
Проект: „Доброволчеството – за активно, младежко, европейско гражданство“

Оперативна програма „Административен капацитет“ приоритетна ос I „Добро управление“, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“
Проект: „За по добро местно управление в община Ивайловград“

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие
Проект: „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград“

Национална кампания „За чиста околна среда – 2013 г.“ на Министреството на околната среда и водите
Проект: „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терени и изграждане на детски кът в град Ивайловград, община Ивайловград“

Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Проект: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Ивайловград“

Оперативна програма „Административен капацитет“ приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“ подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Проект: „Община Ивайловград – В услуга на гражданите“

Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Проект: „Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, за сградите на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград и клон Лъджа“

Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Ивайловград“

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Проект: „Туристически информационен център Ивайловград“

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на Община Ивайловград с прилагане на аудио-визуални компютърни умения“

Министерство на труда и социалната политика
Проект: „Програма за обучение и заетост „Клио”“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Проект: „Нови възможности за грижа”

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България
Проект: „Осигуряване на топъл обяд” 2015

За момента тази община няма активни обави