10 озеленители разкрасяват Симитли

  • 21 ноември 2019, 10:34
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%a1%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%bb%d0%b8

10 безработни намериха работа в Симитли по проект „Прилагане на социално-икономически и образомателни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли”. Първо те преминаха обучение по професия „Озеленяване и цветарство”, организирано от общинското предприятие „Вранещица” ЕООД.

От 1 октомври фирмата назначи с предвидени от бюджета на проекта средства за работни заплати 10 души, които ще имат работа за 12 месеца. Те извършват рутинни за предприятието дейности - организиране на дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други съоръжения, на битови отпадъци на територията на община Симитли, почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване.

Имат задължението да предотвратяват изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, да почистват да поддържат дъждоприемните шахти в град Симитли. Работниците поддържат паркове и градини, други зелени и цветни площи, дървесна и храстовидна растителност, както и правят залесявания в населени места и извън тях.