Административният съд отмени решение на Общински съвет Ветово за бизнес парк

  • 09 юни 2015, 18:23
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a5dc9b7a83e

Административният съд в Русе отмени днес решение на Общински съвет – Ветово. През ноември, 2014-а година е прието учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес парк Ветово" с предмет на дейност - стопанисване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.


Делото бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово с мотивите, че решението е незаконосъобразно, прието в противоречие с материалноправните разпоредби и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.


В хода на производството съдът определи, че на съдебен контрол подлежи единствено т. 8 от процесното решение, с която се приема увеличаване на капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД чрез апортирането на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.


Събраните в производството доказателства сочат, че Решението на общинските съветници е взето при неспазване на установената форма. Липсват и мотиви за постановяването на административния акт.


Според съда е налице нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Председателят е бил длъжен да уведоми както членовете на постоянните комисии, така и кмета на общината, за насроченото заседание не по-късно от 7 дни преди деня на провеждането му.


В мотивите си съдът сочи, че Общината може да внася свободни имоти и вещи като непарична вноска в капитала, които не са обременени с каквито и да е тежести и условия. От приложените по делото доказателства и от разпита на свидетелите се потвърди, че към момента са сключени над 30 договора за наем с юридически лица в претендираните имоти. Съдът намира, че в оспореното решение по никакъв начин не е установено на какво правно основание Общинският съвет ще подмени волята на две страни в сключените вече договори.


За учредяване на търговското дружество и апортирането на недвижими имоти частна общинска собственост е необходим вотът на 2/3 от общинските съветници. В случая, решението е гласувано при липса на кворум - от 9, при общо 17 общински съветници.


Не са представени и актовете за собственост на цитираните имоти, от които да се установи правният им статут.


Според съда, Решението е прието и в разрез с целта на закона. Съгласно чл.11 от ЗОбС, имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин при спазване на принципа за откритост и прозрачност.


Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.