Бедна община инвестира в камери, пътища и училища

  • 13 февруари 2020, 15:01
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium obshtina borovan 4

Повече инвестиции и амбициозни проекти ще реализира тази година малката врачанска община Борован. Местният бюджет бе приет с 8 гласа "за" и 5 "въздържал се" на последното заседание на общинския съвет. 

„През 2020 община Борован ще стартира бюджетната година, разполагайки с парични средства, подсигурени чрез държавната субсидия в размер на 4 605 660 лева, както и от събрани собствени приходи – данъчни и неданъчни с планиран общ размер 545 000 лева. Финансирането на местните дейности са подпомогнати от държавния бюджет чрез общата изравнителна субсидия, чийто размер е 707 600 лева. 

Общият първоначален план на бюджета е 6 083 791 лева. Освен това елементи на приходната част на бюджета са и преходните остатъци от предходната 2019 година, чиито общ размер възлиза на 881 882 лева, както и възстановяване на средства от проекти по оперативни програми в размер на 51 249 лева", обясни пред местния парламент кметът на общината Десислава Тодорова. 

Приоритет за 2020 годиана в Борован са повишаване качеството на образованието, социалните дейности, здравеопазването и подобряване на инфраструктурата на територията на общината.

Основните дейности, залегнали в план-сметката на администрацията, са: ремонт и рехабилитация на улична мрежа; финализиране на дейности по изработване на общ устройствен план; ремонтни дейности в училища и детски градини; изпълнение на проектите – „Реконструкция и рехабилитация на общинска четвъртокласна пътна мрежа“ и Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Малорад и Нивянин в община Борован, финансирани по Програма за развитите на селските райони към Държавен фонд земеделие. Местната администрация планира също изграждане на система за видеонаблюдение на територията на цялата община.