Близо 300 жилища в Пиринско са без ток, вода и канал

  • 09 юли 2019, 08:05
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium bcdb83132f90bd1b22593d210efe8e85

0,2 процента от жилищата в Пиринския край са без електричество, водопровод и канализация. Това означава, че хората в 281 домакинства към 31 декември 2018 година са живели без ток, вода и канал. Около една трета от жилищата в област Благоевград (41 567) имат висока степен на благоустроеност - освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Жилищният фонд в региона в края на миналата година се състои от 79 265 сгради със 140 519 жилища в тях. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата - 40.8%, показва справка на Териотриално статистическо бюро „Югозапад”.

Стоманобетонните и панелните сгради са 3461 с 26 155 жилища в тях, тухлените - 67 045 със 104 895 жилища, а  9469 жилища се намират в 8759 сгради с друга конструкция. 

В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3%  - в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% - в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи - 81.6 хил., или 58.0% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи - 25.5 хил. (18.1%), жилищата с пет и повече стаи - 21.8 хил. (15.5%), а едностайните са 11.7 хил. (8.3%). 

Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно - 63.7 и 49.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете - 68.7%, а многостайните с четири и повече стаи (53.1%) - в селата. 

Според разпределението на жилищата в област Благоевград по години на построяване (табл.1) най-голям е относителният дял на построените жилища в периода 1971-1980 г. - 21.8% от общия жилищен фонд (30.7 хил.), следват построените жилища в периода 1981-1990 г. и 1961-1970 г. - 19.6% (27.5 хил.).

Осигуреността с жилища на 1000 души от населението в областта е 461 при средно за страната 566. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Струмяни - 705 и Сандански - 546, а най-малко в община Гърмен – 340. 

Жилищата в област Благоевград се обитават средно от 2.2 лица, като при жилищата в градовете показателят е 2.2 лица, а в селата - 2.1. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2018 г. е регистриран в община Гърмен и община Сатовча по - 2.9, а най-нисък в община Струмяни - по 1.4.

Общата полезна площ на жилищата към 31.12.2018 г. е 11 163 хил. кв. метра. Полезната площ на човек от населението в областта е 36.6 кв. м., като най-голяма е в община Банско - 47.2 кв. м., а най-малка в община Якоруда - 25.8 кв. м.

Към 31.12.2018 г. 63.8% от всички жилища в област Благоевград се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест - и повече етажни сгради е 13.1%. Преобладаващата част от жилищата - 138 813 (98.8%), е частна, а само 1706 жилища (1.2%) са държавна или общинска собственост.