Oбщина Борово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. На запад и на юг граничи с общините Ценово и Бяла, а на североизток и изток с общините Иваново и Две Могили. На север достига до брега на река Дунав.
В административно отношение общината е част от област Русе, а за целите на регионалното развитие тя е включена в обхвата на Северния централен планов район. Общинският център - гр. Борово отстои на 43 км. югозападно от областния център – гр.Русе.

Едно от ключовите предимства на общината е наличието на добре развита транспортна инфраструктура. През територията на общината преминава първокласен път I-5 /Русе-В.Търново-Подкова/ - част от Европейски транспортен коридор №9.

Община Борово е включена в Националния списък на общините с потенциал за развитие на селски туризъм. Общината разполага с потенциал, който дава възможност за развитие на и на други видове туризъм- културен, ловен, риболовен, познавателен, екотуризъм и др. В землището на град Борово в началото на 90-те години е открита тракийска гробница /по данни на археолозите от Историческия музей в Русе, на Балканския полуостров има само три такива гробници/. Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на община Борово несъмнено е откритото през 1974 г. Боровско съкровище от средата на IV в. пр.н.е., т.е. времето на Одриския цар Котис I.

Официален празник:

5 септември

КОНТАКТИ:

Адрес: Община Борово
ул. "Н. Вапцаров" № 1А
гр. Борово 7174

Централа: 08140 /22 - 53,  22-29;
0893 /352 888

Факс: 0817 71774

Ел. поща
borovo@borovo.org
Кмет
mayor@borovo.org