Община Чавдар се състои отедно населено място - с. Чавдар.