Община Челопеч се намира в Западна България. Тя е съставна община на Софийска област. Тази община е най-малка в България. 

Село Челопеч е възникнало като средище на древни тракийски и старославянски селища далеч преди османското нашествие. Тези селища са се намирали в местностите Гинова могила, Селищара, Малоселене и Бреневе. Първите сведения за селото, което тогава е наброявало 89 къщи, се черпят от официални архиви в началния период на османското робство. Името на селото има старобългарски произход и според споменатите архиви намерени в гр. Никопол е било “Джелубек”, което означавало и тогава челно лично място, както и сега. 

Контакти:

2087 с.Челопеч,  бул. "Трети Март" №1

тел.: 07185/2550, факс - 07185/2360
еmail: ob_chelopech@chelopech.org