Депата за отпадъци в област Бургас заемат 95 дка

  • 11 март 2019, 09:31
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium 4e95bb082b0735d4d6b06c32f08cce96

Заетата площ, която депата за битови отпадъци в област Бургас заемат, е 95 дка. Това показват официалните данни на Националния статистически институт за 2017 г. Спрямо  предходната година площта им намалява с 37.9%.

За разглеждания период в региона са функционирали 6 депа за битови отпадъци.

Наблюдава се ръст на образуваните битови отпадъци, като за 2017 г. количеството се увеличава до 162 хил. тона или с 1.9% повече спрямо 2016 година. Регистрира се обаче намаление на относителния дял на предадените за депониране от общо образуваните битови отпадъци - от 34% през 2016 г. на 4.3% през 2017 година. Същевременно се увеличава делът на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от общо образуваните - от 64.8% (2016 г.) на 93.8% (2017 г.)

От 2017 г. броят на обслужваните населени места в област Бургас се увеличава с 0.4% спрямо 2016 година, като са обхванати всички населени места от услугата по организирано сметосъбиране. Средногодишното количество на събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за областта възлиза на 392 кг, като спрямо 2016 г. се увеличава с 1.6%

В края на 2017 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда в област Бургас е в размер на 897.6 млн. лв. като спрямо 2016 г. се увеличава с 4.5%

За миналата година само на територията на община Бургас са били предадени общо 130 000 тона отпадъци. Събраният боклук преминава през сепариращата инсталация на регионалното депо в Братово, като се отделят тези отпадъци, които стават за рециклиране.