1435326925
Oбщина

Димитровград

ВИЖ общините (11 общини)

Община Димитровград е разположена в централната част на Южен централен регион. Административно принадлежи към Област Хасково. На север граничи с общините Чирпан и Опан (Област Стара Загора), на изток – с Община Симеоновград, от юг- с общините Хасково и Минерални бани, от запад- с Община Първомай (Пловдивска област).

На територията на Община Димитровград се пресичат Европейските коридори 10 и 9. Основната връзка със страната е чрез тези първокласни пътни артерии – ЖП и авто – Пловдив и София - на запад, Свиленград - на изток, Стара Загора и Кърджали - съответно на север и юг.

Равнинният релеф, разнообразен от обраслите с гори хълмовете и река Марица, в централната част на общината, предопределя функционалното й площоразпределение: основната част е заета от земеделски земи, а централната – по линията Хасково – Димитровград – Радиево, както и периферните североизточни части – от хълмове.

Община Димитровград заема площ от 567.6 км 2. От тях:

  • 416.6 км 2 (73.39%) са земеделски земи;
  • 72.97 км 2 (12.89%)- разпръснати и необособени терени на горския фонд;
  • 44.73 км 2 (7.88%)-  фонд населени места;
  • 15.98 км 2 (2.81%)-  водни площи и течения.

За добив на полезни изкопаеми са били използвани 12.63 км 2, или 2.23% от територията, днес в по-голямата си част – неизползваеми открити рудници.

Терените, заети от транспортни и инфраструктурни съоръжения, са 4.71 км 2, или 0,83% от територията на общината.

Официален празник: 2 септември

Контакти:

бул. “Г. С. Раковски” № 15
тел.: 0391/ 68 203; факс: 0391/ 66 698
e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg

Кмет Иво Димов

Стая № 41

Телефон:  0391/ 68 203
Факс:        0391/ 66 698

Електронна поща: kmet@dimitrovgrad.bg

Записване за приемен ден - Общински център за информация и услуги на гражданите, гише №1 Деловодство или на телефон 0391/ 68 214. 

Горещ телефон: 0391 6 82 22