Доц. Ерусалимов: "Моята професия, моето бъдеще" е добра инициатива

  • 24 август 2020, 10:20
  • Mini %d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0 Автор Иглика Горанова
Medium %d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80 %d0%bd%d0%b0 %d1%81%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d0%b2

Доц. д-р Румен Ерусалимов е зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение“ в Стопанска академия " Димитър А. Ценов"- Свищов

Г- Ерусалимов, студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов приветства инициативата и се надява тя да провокира още много подобни кампании, които да дават възможност на студентите да мислят проектно, да анализират проблеми, да си поставят цели, да определят необходимите дейности, ресурси и време, както и съпътстващите ги обективни и субективни ограничения, за да направят съзнателна крачка към желаното от тях „утре“. За Висшето училище това е поредна стъпка в създаването и развиването на партньорска мрежа и в тази връзка ние сме отворени за партньорство, водени от желанието да сме максимално полезни на нашите студенти, да им предоставяме не само висококачествено образование в професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, но и да им дадем възможност да видят как протичат бизнес процесите в реална работна среда. Това е особено важно за бъдещата им професионална реализация и кариерно развитие и ние всячески насърчаваме устойчивото комбиниране на теория и практика. Колкото до студентите, за тях това е още една възможност да се докоснат до 9 големи компании, но чрез тях всъщност да разберат доколко работодателите са „отворени“ за млади хора, какви са техните корпоративни ценности, какви акценти поставят в развитието си и какви хора биха привлекли в екипите си. Всеки контакт на студент с представители от практиката е безценен опит, който позволява да се развият и надградят съществуващите знания, умения и компетенции. В обобщение считаме, че  инициативата на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще" е полезна за всички участващи в нея лица.

Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще"?

В своята 85 годишна история Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, винаги е била свързана със своите възпитаници и е полагала . Ние считаме своите студенти за наши посланици и възприемаме техните успехи като наши. Подкрепяме кампанията, защото вярваме, че студентите ни са добре подготвени. Приемаме подадената ръка за партньорство от страна на Kmeta.bg и деветте големи компании, заедно да дадем възможност на младите хора да покажат на практика своя потенциал, да направят първите си стъпки в изграждането на своята бъдеща кариера.

Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов е едно от българските висше учебни заведения, които всячески се опитват да прокарват мостове между теорията и практиката. В израз на това постоянно се сключват меморандуми за сътрудничество с фирми и организации от всички сфери на икономиката. Добър пример са ежегодно отпусканите стипендии и предоставяните стажантски програми от застрахователни организации, търговски банки, фирми, работещи в сферата на IT, търговията и туризма. Утвърдена през годините практика е студенти от различни специалности, развивани в Стопанска академия, да провеждат част от своите семинарни занятия в реална работна среда. От няколко години в изпитните комисии  (при провеждане на Държавните изпити в ОКС „бакалавър“ и защитата на дипломната работа в ОКС „магистър“) се включват представители на бизнеса. Ежегодно се организира изнасянето на публични лекции от изявени представители на бизнеса. Организират се научно-практически конференции и кръгли маси, на които се дискутират актуалните проблеми на българската, европейската и световната икономика. Отчита се мнението на бизнес организациите по отношение на необходимостта от специфични знания и умения у бъдещите професионалисти, като това се отразява чрез периодично актуализиране на учебните планове и програми.

Академичното ръководство на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов е на мнение, че връзките между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса не само трябва да съществуват, но и че в бъдеще ще става все по-необходимо да се задълбочават. Затова подаваме ръка на всеки, който желае да допринесе за професионалната реализация на нашите студенти, като по този начин открие добре подготвени и компетентни кадри за своя бизнес.

През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

Глобализацията и съпътстващите я проблеми не подминаха и нашата страна. Напротив, в годините след 1989 г. изключително много и предимно млади хора напуснаха България и потърсиха своето професионално развитие в чужбина. С приемането на страната ни като пълноправен член на ЕС отпаднаха и административните препятствия това да се случва. Факт е, че не само избралите да учат в чужбина, но и много млади и перспективни български граждани, завършили своето висше образование в България, предпочитат да реализират своя потенциал в чужда страна. В качеството си на висше учебно заведение със завършили над 150 000 студенти, ние се опитваме да поддържаме връзка с нашите възпитаници, избрали да се реализират в чужбина и много добре разбираме причините над 2,5 милиона българи да живеят и работят извън пределите на родината. Една от основните причини затова е по-доброто заплащане, което младежите получават дори за не съвсем квалифициран труд. Но не само размерът на трудовото възнаграждение може да накара младите да останат в България. Много са примерите, в които не заплащането на труда е основния мотив, а цялостното отношение на работодателя към неговия служител. Младият човек има нужда да се почувства полезен и значим за организацията, в която работи. Да бъде поощряван не само финансово, но и морално, чрез различни отличия и награди. Да му бъде гласувано доверие за по-сложни задачи и проекти. Възлаганата му работа да бъде предизвикателство за неговия потенциал и интелект, а нейното успешно извършване да му носи удовлетворение. Всичко това ни кара да продължаваме да се включваме в подобни инициативи. Да организираме кариерни форуми. Да изградим академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Да насърчаваме бизнес организациите да отпускат стипендии и да привличат изявени студенти на летни стажове, където да демонстрират наученото в университета и да придобият практически умения в реална работна среда. Да организираме ученически и студентски състезания по съответни бизнес направления, като привличаме в журито изтъкнати специалисти от практиката. 

Трябва ли по-тясна връзка между университетите, между подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока да е тя?

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов е едно от българските висше учебни заведения, които всячески се опитват да прокарват мостове между теорията и практиката. В израз на това постоянно се сключват меморандуми за сътрудничество с фирми и организации от всички сфери на икономиката. Добър пример са ежегодно отпусканите стипендии и предоставяните стажантски програми от застрахователни организации, търговски банки, фирми, работещи в сферата на IT, търговията и туризма. Утвърдена през годините практика е студенти от различни специалности, развивани в Стопанска академия, да провеждат част от своите семинарни занятия в реална работна среда. От няколко години в изпитните комисии  (при провеждане на Държавните изпити в ОКС „бакалавър“ и защитата на дипломната работа в ОКС „магистър“) се включват представители на бизнеса. Ежегодно се организира изнасянето на публични лекции от изявени представители на бизнеса. Организират се научно-практически конференции и кръгли маси, на които се дискутират актуалните проблеми на българската, европейската и световната икономика. Отчита се мнението на бизнес организациите по отношение на необходимостта от специфични знания и умения у бъдещите професионалисти, като това се отразява чрез периодично актуализиране на учебните планове и програми.

Академичното ръководство на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов е на мнение, че връзките между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса не само трябва да съществуват, но и че в бъдеще ще става все по-необходимо да се задълбочават. Затова подаваме ръка на всеки, който желае да допринесе за професионалната реализация на нашите студенти, като по този начин открие добре подготвени и компетентни кадри за своя бизнес.

През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

Глобализацията и съпътстващите я проблеми не подминаха и нашата страна. Напротив, в годините след 1989 г. изключително много и предимно млади хора напуснаха България и потърсиха своето професионално развитие в чужбина. С приемането на страната ни като пълноправен член на ЕС отпаднаха и административните препятствия това да се случва. Факт е, че не само избралите да учат в чужбина, но и много млади и перспективни български граждани, завършили своето висше образование в България, предпочитат да реализират своя потенциал в чужда страна. В качеството си на висше учебно заведение със завършили над 150 000 студенти, ние се опитваме да поддържаме връзка с нашите възпитаници, избрали да се реализират в чужбина и много добре разбираме причините над 2,5 милиона българи да живеят и работят извън пределите на родината. Една от основните причини затова е по-доброто заплащане, което младежите получават дори за не съвсем квалифициран труд. Но не само размерът на трудовото възнаграждение може да накара младите да останат в България. Много са примерите, в които не заплащането на труда е основния мотив, а цялостното отношение на работодателя към неговия служител. Младият човек има нужда да се почувства полезен и значим за организацията, в която работи. Да бъде поощряван не само финансово, но и морално, чрез различни отличия и награди. Да му бъде гласувано доверие за по-сложни задачи и проекти. Възлаганата му работа да бъде предизвикателство за неговия потенциал и интелект, а нейното успешно извършване да му носи удовлетворение. Всичко това ни кара да продължаваме да се включваме в подобни инициативи. Да организираме кариерни форуми. Да изградим академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Да насърчаваме бизнес организациите да отпускат стипендии и да привличат изявени студенти на летни стажове, където да демонстрират наученото в университета и да придобият практически умения в реална работна среда. Да организираме ученически и студентски състезания по съответни бизнес направления, като привличаме в журито изтъкнати специалисти от практиката.