„Бедечка“ – квартал или парк

  • 07 февруари 2017, 07:30
  • Автор Цвети Василева, Ирина Ангелова, Галина Стоянова, Владимир СИМЕОНОВ
  • БЛАГОУСТРОЙСТВО

Medium stara zagora 1

Подготвя се проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, съобщиха от общината. Решението за това е на Общинския съвет и е свързано с казуса „Бедечка“ - квартал или парк. Над 200 са заведените писмени становища, предложения и възражения по проекта, съобщи на общественото обсъждане секретарят на общината Делян Иванов.

В общинската зала „П. Р. Славейков“ присъства целият Експертен съвет по устройство на територията на община Стара Загора, зам.-кметовете Иванка Сотирова, Красимира Чахова, Янчо Калоянов, председателят на ОбС Емил Христов, гл. архитект Виктория Грозева, представители на общинската администрация, проектантският колектив, архитектурната гилдия на града, общински съветници, общественици и граждани.

Изработеният предварителен проект е за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г., в частта му за кв. „Бедечка“, в териториалния обхват - на север от ул. „Христина Морфова“, на юг от алея към предприятие „Труд“, на изток от ул. „Иван Вазов“ и на запад от ул. „Хан Тервел“. „Независимо от това дали ще бъде одобрен проектът за изменение на общия устройствен план, получилите разрешение за строеж осем проекта за жилищно строителство в кв. „Бедечка“ ще бъдат реализирани“, каза по време на представянето ръководителят на авторския проектантски колектив арх. Петко Еврев. Според проекта за изменение на ОУП останалата част от територията е предвидена да бъде парк.

Още по време на септемврийското си редовно заседание общинските съветници взеха решение за преразглеждане на Общия устройствен план на града, в частта му за кв. „Бедечка“ и подробния устройствен план към него. На проведеното обществено обсъждане се води писмен протокол, който ще се приложи към документацията за Експертния съвет и за Общинския съвет. След приемането на новия план ще се работи и по планове за някои села от общината.

Цялата процедура по изготвяне на Общия устройствен план на община Кърджали е в ход, отбелязаха от администрацията на кмета на областния град инж. Хасан Азис. Дейността стартира през 2015 г. През същата година и през 2016 г. екипът с ръководител проф. д-р арх. Калин Тихолов работи с ускорени темпове. През м. г. са проведени и две обществени обсъждания на проекта на предварителния ОУПО с участието на заинтересованите физически и юридически лица, общински специалисти, общински съветници, кметове на населени места и граждани. След първото обществено обсъждане на Предварителния проект на Общ устройствен план на община Кърджали (ОУПО) и Доклада за екологична оценка към него Дирекция „Архитектура, строителство и устройство на територията“ в община Кърджали проведе разяснителни срещи във всички населени места. Чрез попълване на анкетни карти на гражданите е дадена възможност да посочат намеренията си за промяна на статута на притежавани от тях терени. Планът на два пъти е качван на сайта на община Кърджали, за да могат заинтересованите граждани да се запознаят с него. „Изработването на ОУПО е изключително важна задача, защото от него зависи начинът, по който ще бъде организирана територията на общината, нейното бъдещо развитие и в частност на имотите, които жителите й притежават, още повече че от 1 януари 2019 г. няма да може да се сменя предназначението на земята, ако тя не е предвидена като такава с ОУПО“ , уточняват от община Кърджали. ОУПО дава перспектива от 20 години. Извършена е сериозна подготвителна работа като бяха събрани всички налични изходни данни от експлоатационните дружества и наличен картов материал. В проекта са отразени всички забележки от страна на ВиК, ОПУ, ЕСО, ЕВН. Коректно е направено нанасяне и на паметниците на културата на територията на общината. Особено внимание изисква междусистемната въздушна линия 400 киловолта България – Гърция, която има много голям сервитут, както и интерконекторната газова връзка между България и Гърция.

 

9 фирми с предложения за Русе

Община Русе е в процедура по провеждане на обществена поръчка за избиране на изпълнител за изработване на Общ устройствен план. Главният архитект на общината арх. Живка Бучуковска коментира, че комисията разглежда постъпилите предложения от 9 фирми-участници, след което ще излезе с решение. Община Русе има Общ градоустройствен план, който е актуализиран през 2007 година, но той касае само град Русе. Новият устройствен план, който предстои да бъде изработен до края на 2018 година, ще обхваща територията на цялата община“, заяви арх. Бучуковска. По думите й, община Русе е планирала средства в бюджета си за тази и следващата година, тъй като държавата е осигурила част от финансирането на плана, но не цялото.

 

Благоевград отчете икономически бум

Община Благоевград е сред малкото общини в страната с приет Общ устройствен план. Това се случва преди 6 години – на 25 февруари 2011 г. с решение на общинския съвет. По този начин се предлага адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на общината. Новият ОУП даде на района висок икономически растеж и повишено благосъстояние на населението, с развита бизнес, социална и техническа инфраструктура, съхранена околна среда. Не на последно място Благоевград вече е на път да стане културният център на Югозападна България. „За всяка от териториите има съответни правила и нормативи. Знае се разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение“, посочват експерти от община Благоевград.