Видин с нов център и  проекти по желание на хората

  • 18 декември 2018, 15:49
  • Автор Дарина Михалева
  • ИНТЕРВЮ

Medium %d0%9e%d0%b3%d0%bd%d1%8f%d0%bd %d0%a6%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2 %d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82 %d0%bd%d0%b0 %d0%9e%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0 %d0%92%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%bd

Инж. Огнян Ценков е кмет на община Видин от 2015 г. Роден е на 3 февруари 1963 г. в крайдунавския град. Завършил е ВНВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, специалност „Телевизионна и радиотехника“. Има образователно-квалификационна степен магистър. От декември 2014 г. до избирането му за кмет е бил зам.областен управител на област Видин.

От 1993 г. до 2009 г. е бил специалист, кат. Г-II степен при САД - КИС - МВР. Преди това е работил към  Българската армия. Инж. Огнян Ценков е бил командир на свързочен взвод, командир на батарея за управление на дивизион, командир на батарея за управление на бригада.

- Г-н Ценков, влизате в четвъртата година от мандата си – как бихте определили свършеното дотук, кои бяха най-големите предизвикателства по време на вашето управление?

- Най-точната преценка за това, което е постигнато от мен и ръководния ми екип и, разбира се, с усилията на всички експерти и служители в Община Видин, ще бъде направена от хората. Но аз съм твърдо убеден, че резултатите от работата, която успяхме да свършим, няма как да не бъдат забелязани. На първо място бих поставил огромните усилия, които ни струваше преодоляването на наследения общински дълг от 21 милиона лв. и постигането на нужния комфорт, в който Община Видин да работи и да разплаща спокойно задълженията си, което се отразява върху цялостната й дейност, върху взаимоотношенията с доставчици на услуги и с други институции. Обяснявал съм нееднократно, че стопяването на задлъжнялостта не е станало с магическа пръчка. Въведохме много строга финансова дисциплина, призовахме гражданите и бизнеса да бъдат коректни и плащат редовно местните данъци и такси, предложихме план за разсрочено погасяване на стари сметки. И това даде резултат. Получихме неоценима помощ от държавата - за тези три години ни бе отпуснат безлихвен заем в размер на общо 6 милиона лв. Финансовото оздравяване на общината започна още с новия мандат в края на 2015 година. Тогава получихме 2 милиона лв. безлихвен кредит, който впоследствие беше трансформиран всяка следваща година. 2 милиона и 960 хиляди лв. ни бяха преведени в края на 2017 г. и 1 милион  и 40 хиляди лв. - в началото на 2018 г. С тези пари са разплатени просрочени задължения. Общината започва да изпълнява финансово-оздравителен план през декември 2017 г., одобрен от Министерството на финансите, който е със срок 2 години. В него е заложено възстановяването на отпуснатия безлихвен кредит. Спазва се строга финансова дисциплина. Доказахме, че Община Видин може да преодолее негативите и нашата задлъжнялост, която в края на 2015 г. беше 21 милиона лв., сега е 10  милиона лв. Продължаваме да работим съгласно изискванията на финансово-оздравителния план и стриктно го спазваме. Резултатът от всичко това е финансово стабилизиране на община Видин, нормално извършване на текущите задължения и изваждането й от категорията „общини в недобро финансово състояние“.

- Над какви проекти, които са видни за гражданите, работите? За какви нововъведения работите заедно с видинчани?

- Предизвикателство за мен беше да спечеля доверието на хората. Всичко, което съм предприемал в работата си като кмет, е било прозрачно. Мнението на моите съграждани е изключително ценно. Винаги съм откликвал на техните проблеми и съм търсел възможности за решение. Често организирам приемните си дни в различни населени места на общината. Както по желание и на самите живеещи там, така и за да ги улесня, да чуя и видя на място какво им е нужно и как общината като институция може да съдейства. Искам да посоча една лична инициатива, която се превърна в успешно работеща – това е реализирането на програма „Местни инициативи“. Всяка година по тази програма се залагат средства в общинския бюджет за финансиране на малки проекти, с които могат да кандидатстват жителите от всички селища и квартали. Подпомагането от страна на общината е в размер на 2000 лв. за всеки проект, като колегите от администрацията оказват и експертна помощ. Хубавото е това, че хората сами решават на общо събрание какъв проект да направят. Основно те са свързани с благоустрояване, с облагородяване на околната среда, с изграждане на детски площадки, на чешми, на кътове за отдих, на автобусни спирки и други придобивки. А там, където са необходими повече средства, жителите сами дофинансират проектите. Всичко това помага за сплотяване на хората, за изграждане на доверие един към друг и към общината като институция. Всяка година ние надграждаме по отношение на програмата, раждат се нови идеи, увеличава се финансирането. Смятам, че това е един нагледен пример как може да се откликне на нуждите на хората и да се работи за просперитета на всяко селище. Програмата е широко популяризирана и намира положителен отзвук в обществото.

Има много неща, които мога още да изброя – създаването на две общински звена – „Чистота“ и „Охрана“, като по този начин сами управляваме и контролираме тези дейности и това се оказа много по-ефективно. В областта на образованието бих посочил оптимизирането на училищната мрежа и на детските градини, което в началото срещна съпротива и у учители, и у родители. Преодоляхме много трудности, но знаехме, че сме на прав път. След две години това е ясно за всички, защото с реализирането на начинанието успяхме да осигурим: по-качествено обгрижване на децата, възползване в пълен обем от държавните средства и по-добра управленска отговорност в детските градини. Община Видин като първостепенен разпоредител с бюджет изпълнява своя ангажимент за навременното осигуряване на текущата издръжка, която е общинска дейност, с цел правилното възпитание, социализация и обучение на децата.

- Кое е най-голямото предизвикателство пред вас?

- За най-голямото предизвикателство считам обаче постигането на дългогодишната мечта на хората от нашия регион – Видин да стане университетски град. И това се случи. Благодарение на усилията и енергията на местната, държавната власт и на гражданското общество. Преди три години бе открит Обучителен център на Русенския университет „Ангел Кънчев“, а през есента на 2017 година – филиал на висшето учебно заведение. Важен акцент бе подписването на Меморандум за създаване на  Видински образователен Алианс за университетско-училищно партньорство, чиято идея е да се обединяват усилията на институциите за икономическото, социалното и културното развитие на региона, за развитие на човешкия му потенциал, чрез провеждане на съвместни дейности и инициативи в областта на образованието, науката, иновациите и международната дейност. Русенският университет получи висока оценка - 9,44 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация, като заслуга за това има и филиал Видин, оценен с 9.42. От тази учебна година филиалът на университета предлага магистърски програми и ново направление – педагогика, със специалност български език и история. За трите години се обучават общо 435 студенти. На 12 студенти (6 в началото на академичната 2017/2018 г. и на 6 в началото на учебната 2018/2019 г.) община Видин заплати семестриалните такси в размер на 5710 лв.

- Общината активно работи през последните години по европейски проекти. Кои са по-значимите между тях и какви ползи носят за хората, които живеят и работят във Видин?

- Общият брой на проектите, по които е работила Община Видин от началото на настоящия мандат, е 264 (разработване, оценка, изпълнение, мониторинг), от които: разработени – 96 броя; реализирани - 30 броя. В процес на изпълнение са 12 проекта. Оценените проектни предложения от Община Видин в качеството й на Междинно звено по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и в качеството й на финансираща организация по програма „Местни инициативи“ са 144 броя. Общината е съдействала при разработването и изпълнението на 139 броя проекти по програмата.

Община Видин е най-големият бенефициент в област Видин на европейски средства и в първия програмен период, и сега. С тях се инвестира и в инфраструктурата, и в образователната сфера, и в културата, и в социалната дейност.

И в момента продължава активната работа по европейски проекти. В началото на месец юли тази година поставихме началото на един изключително важен и полезен проект – „Основна реконструкция на централна пешеходна зона в гр. Видин“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той е на обща стойност 11 954 145 лв., от които 9 689 660 лв. - европейско финансиране, 1 709 940 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет и 554 545 лв. - съфинансиране, осигурено от Община Видин. С неговото изпълнение ще променим визията на централната част на града, като подчертаем нейната характерност и уникалност. А изграждането на новата пешеходна зона ще се впише в архитектурния ансамбъл на прилежащите сгради и тя ще стане още по-привлекателно място за гражданите и гостите. Ще се обособят места за отдих, зелени територии, ще се изгради енергоспестяващо осветление и ще се осигури видеонаблюдение. Като цяло ще създадем по-комфортна, безопасна и достъпна среда. В рамките на оперативната програма се изпълнява и проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“. Той включва две инвестиционни предложения: „Основна реконструкция на сградата на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I, оформяне на околното пространство и нов физкултурен салон“ и „Консервация, реставрация и експониране на сградата на Средно училище „Цар Симеон Велики“, оформяне на прилежащото околно пространство, пристройка и надстройка на физкултурен салон“.

Сред успешните проекти бих посочил създаването на Епиграфския център – археологически музей във Видин, който се реализира по програма „Културно наследство и съвременни изкуства“ на норвежкото правителство, на стойност над 900 000 лв. безвъзмездна финансова помощ. Извършена бе консервация и реставрация на сградата, където се помещава (паметник на културата, бивш турски склад). Искам да отбележа, че през 2017 г. Епиграфският музей спечели първото място в категория „Сгради паметници на културата, музеи и храмове“, връчено по време на 16-ото издание на Националния конкурс „Сграда на годината“. С изпълнението на този проект нашата цел бе да увеличим потенциала на община Видин за туристическите възможности, които предлагаме, защото туризмът е един много сериозен сегмент в икономиката и това е заложено в програмата ни за управление.

Мога да кажа, че имаме добър опит в кандидатстването и осъществяването на трансгранични проекти. В партньорство с общините Зайчар и Княжевац, Република Сърбия, вече приключихме три проекта, финансирани по Програма „ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия“ 2014-2020 г. По два от проектите в партньорство с Община Зайчар беше проведено поредно издание на фестивала „Дунавски вълни“  и закупени музикални инструменти за нуждите на културни институции, осигурени бяха два специализирани автомобила за сметосъбиране. По проекта със Спортен съюз Княжевац бе изграден Диагностичен център за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца и бяха извършени прегледи и процедури.

- Подчертавали сте не веднъж, че Община Видин отделя специално внимание на културната програма, която се подготвя всяка година. С кои събития  целите да привличате и повече туристи към региона?

- Да, Община Видин се гордее със своята богата културна програма, която включва разнообразни събития с регионален, национален и международен характер. Продължаваме осъществяването на инициативата „Жива мартеница“, която направи Видин изключително популярен. Провеждаме традиционните фестивали „Дунавски вълни“, „The Bridge“, „Танци край Дунав“, средновековния фестивал „БъдинЪ“, фолклорния събор „Алботин“; подготвяме разнообразна програма в рамките на традиционния Видински панаир. С много ентусиазъм през 2017 г., съвместно със Софийска опера и балет, организирахме Първия летен оперен фестивал във Видин - „Крепост на вековете „Баба Вида“, а това лято реализирахме второ издание – Летни вечери на операта и балета, с държавните опери на Русе и Стара Загора. В много от случаите при провеждане на културните събития за декор биват избирани емблематични културно-исторически забележителности като крепостта „Баба Вида“. Неслучайно тя спечели призовото място в конкурса за Годишните награди в туризма 2017, в категория „Изборът на българите“. Всички тези събития се популяризират широко и стават известни далеч зад пределите на областта – в цяла България и в трансграничния регион. Факт е, че те привличат все повече посетители. Неминуемо хората, които се интересуват от дадено събитие, ще бъдат любопитни да се запознаят и с града, и с неговите забележителности, и с развлеченията, които предлага.

- Предстоят хубави празници, които всички очакваме. Как ще ги посрещнете и какво си пожелавате в личен план?

- Разбира се, с колегите от Община Видин се погрижихме и тази година да подготвим една чудесна програма за коледните и новогодишните празници. Тя стартира на 3 декември със запалването на светлините на коледната елха на централния площад „Бдинци“. Ще има много концерти, театрални представления, забавления за най-малките, базари, ще организираме традиционния събор „Бъдник“ с участието на читалищата от целия регион.

Новата 2019 година ще посрещна заедно с колегите и с гражданите на Видин на централния площад, пред административната сграда на общината. Тогава също ще има богата програма, с концерт на народната певица Поли Паскова и с участието на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“, Градския духов оркестър и много изненади. Ще отправя традиционния новогодишен поздрав към всички жители, с пожеланието да бъдат здрави, да живеят с надеждата за по-добри времена, да бъдем заедно в грижата си за родния ни град. Какво си пожелавам в личен план? Разбира се, на първо място здраве в семейството, сили, за да се справям с житейските трудности, смелост да посрещам предизвикателствата и умение да се радвам на ежедневните хубави неща, които ми се случват.