Пълна промяна в забавачки и училища с европари

  • 27 ноември 2018, 13:55
  • Автор Дарина Михалева
  • РЕМОНТИ

Medium obr infr3

В седем от детските заведения в Плевен от тази есен малчуганите влизат в основно ремонтирани светли и топли помещения. Подобни мащабни ремонти не са правени в последните няколко десетилетия. Те бяха наложителни за част от градините, които бяха застрашени дори от затваряне. Майсторите работиха по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието“, а договорът с община Плевен е за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 223 215,88 лева.

По проекта бяха санирани и ремонтирани както сгради, така и дворовете им за 8 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на  Плевен - социалната и публичната зона. Обновени бяха сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев“, на детските градини „Ралица“, „Юнско въстание“, „Щурче“, „Калина“, „Теменуга“ и „Дружба“ и на Детска ясла „Гергана“. Съгласно утвърдения график на дейностите ОУ „Климент Охридски“ ще бъде ремонтирано през 2019 г. след края на започналата учебна година.

На всеки от обектите беше положена топлоизолация на стените и покривите, подменени дограмите, сменени осветителните тела, направени бяха нови ел.табла, нова вътрешна канализация. Извършена бе пълна подмяна на отоплителните и вентилационните инсталации, навсякъде бе изградена пожароизвестителна система, която обхваща всички помещения. Всеки от ремонтираните по проекта обекти има рампа за достъп до първи етаж за деца със специални образователни потребности.

Внимание беше обърнато и на дворните пространства. Изградени са детски площадки с ударопоглъщаща настилка за всяка една от групите, включващи доставка и монтаж на различни детски съоръжения, беседки и пейки, подменена беше и разбитата асфалтова настилка с нов асфалт, поставени бяха и нови бордюри. Извършено бе и допълнително залесяване, съответстващо за детска градина.

През лятото на следващата година в ОУ „Климент Охридски“ предстоят комплексни ремонти по подмяна на настилки и инсталации. Предвижда се също във физкултурния салон да бъде направено мултифункционално спортно игрище. Изградена ще бъде система за видеонаблюдение, която ще обхваща класните стаи, точки от коридори, стълбища/фоайета и училищния двор. Съществуващите открити спортни площадки в двора ще бъдат реконструирани в открити мултифункционални игрища и открит фитнес. В проекта е заложено и доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване, компютърно оборудване, както и оборудване за медицински кабинет за нуждите на ОУ „Климент Охридски“.

Чрез проекта се постига една от основните цели - предоставяне на модерни образователни услуги чрез обновяване на общинската образователна инфраструктура, като фактор за устойчиво развитие на град  Плевен и региона, обясняват от екипа на кмета Георг Спартански. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция. Не е без значение и че за детските заведения и училищата се осигурява по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите на образователните обекти; осигуряване на подходящи и безопасни условия за обучение, игра, спорт и отдих както в сградите, така и в прилежащите им дворни пространства; осигуряване на достъпна архитектурна среда.