Kmeta 21
Брой

Брой 21, Март 2017

Обратно Новина Следваща

FreeCall – говорим безплатно с общината

  • 05 март 2017, 07:00
  • Автор Александра ПЕТРОВА, Жулиета ЦВЕТКОВА
  • ТЕМАТА

Medium freecall

Електронни услуги, „умни“ светофари, дигитални класни стаи, соларни покриви и проекти за цифровизация на хартиените архиви. През последните няколко години общинските администрации в България са в негласна конкуренция на полето на е-управлението. Затова и Порталът на българските общини Kmeta.bg организира в началото на идния месец националната конференция „Tech City – Поглед в бъдещето“. Моментната снимка на регионите показва, че отличниците в предоставянето на е-услуги са по морето.

С нови услуги се развива интернет страницата на Община Бургас. В края на месец декември 2016 г. е пусната в действие услугата FreeCall. При ползването й потребителите могат да разговарят безплатно от цял свят с определени телефони, посочени в сайта на общината. Освен това е осигурена възможност за изпращане и на писмено съобщение до администрацията. В панела за управление се показва географската локация, от която е осъществено обаждането. Всички данни са криптирани. Обаждането може да се осъществява от всеки, който разполага с устройство с интернет браузър – компютър, таблет или мобилен телефон.

За по-малко от седмица след пускането й чрез системата са получени около 80 телефонни обаждания от страната и чужбина, както и над 20 електронни съобщения. „Новото приложение е в съответствие с политиката на Община Бургас за по-добра комуникация с потребителите на нейните услуги. Успешното й прилагане през последните години намира изражение в различните комуникационни канали, които администрацията осигурява, за да откликне по-бързо и ефективно на нуждите на гражданите“, коментира инж. Атанас Сиреков, директор на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ .

Той уточни, че вече се е утвърдило и мобилното приложение FixBurgas, разработено специално за общината и ползвано от началото на 2015 г. Наред с това функционира и единният номер за сигнали *5656. През последните месеци на 2016 г. Община Бургас се е включила като пилотна и в друго

мобилно приложение – „Аз - кметът“

Целта на всички тези услуги е да се улесни достъпът на гражданите до местната администрация и всеки, който иска да сигнализира за нередност или нарушения, да го направи по максимално бърз и безпроблемен начин. Община Бургас е сред първенците в страната, въвели редица електронни услуги, улесняващи както обслужването на гражданите, така и работата на самите служители. За тези си усилия местната администрация две поредни години получава награди за електронно управление. Най-важните ИТ проекти, реализирани през последната година, са свързани с въвеждането на нови електронни услуги в сферата на местните данъци и такси, развитие на каналите за комуникация с гражданите и предоставянето на отворени данни. От една година общината работи по внедряване на нов софтуер и услуги, позволяващи плащането на местните задължения по електронен път. За тази цел Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ е доставила и инсталирала необходимите хардуерни компоненти и конфигурирани сървъри. Наред с това жителите на черноморската община имат възможност да проверяват дистанционно задълженията си и да се разплащат електронно чрез виртуален ПОС терминал. Достъпът до системата се извършва при наличие на ЕГН/БУЛСТАТ и уникален код, издаден от Общината, с което се гарантира сигурен достъп. В допълнение системата на община Бургас беше интегрирана с тази на НАП при ползване на ПИК (персонален идентификационен код). По този начин стана възможно плащането на задължения за местни данъци и такси да се извършва и през портала на НАП за е-услуги. „Община Бургас стана първата в страната, внедрила

виртуален

ПОС терминал

за всички предоставяни електронни услуги: административни, по Закона за местни данъци и такси, както и при събиране на таксите за детските заведения“, обясни инж. Атанас Сиреков пред Kmeta.bg. Инвестицията за новия хардуер е около 18 000 лв., а след внедряването на новия софтуер приходите само от данък върху недвижимите имоти са увеличени с около 35 % (над 2,3 млн. лв.) спрямо 2015 г. През 2016 г. Община Бургас работи активно и по предоставяне на отворени данни. За целта на портала opendata.government.bg са публикувани 16 набора от данни, сред които информация за одобрени доставчици, нестопански организации на територията на общината, общински здравни и детски заведения, регистри на концесиите, на таксиметровите превозвачи и на категоризирани заведения за хранене и нощувки. „Внедряването на нови информационни системи и услуги изисква и развитие на информационната инфраструктура. През 2016 г. е увеличен капацитетът на дисковите масиви така, че да се постигне оптималното използване на съхраняваните в тях данни. Този процес ще продължи и през 2017 г., тъй като предвиждаме увеличаване броя на сканираните документи“, допълни инж. Сиреков. През месец март се очаква да приключат дейностите по внедряване на нови осем електронни услуги, свързани с местните данъци и такси, както и над 20 услуги за гражданска регистрация на населението. И тук заплащането ще може да се извършва чрез виртуален ПОС терминал. Отскоро в Бургас е въведена и система за интегриран градски транспорт, която позволява

електронно зареждане на пътнически карти

и заплащане на пътуването чрез валидатори, монтирани в превозните средства. Бургаските родители са сред малкото в страната, които могат по електронен път да проверяват за свободни места в учебните заведения и детските гради, както и да записват децата си дистанционно. Още от началото на 2014 г. Община Варна предлага 11 електронни услуги, достъпни с електронен подпис през специален портал от официалния й сайт. Улеснението е по проект „е-община Варна – ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите“, финансиран с 2 152 174 лв. по Оперативна програма „Административен капацитет“. Административната информационна система е внедрена в общинската и районните администрации и кметствата към общината. С нейна помощ по електронен път се издават удостоверения за постоянен и за настоящ адрес, приемат се и се обработват декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти, автомобили, издават се преписи за платени местни данъци и такси, за наличие или липса на задължения, за собствеността върху недвижимите имоти, деактуването или възстановяването им, както и за степен на завършеност на строеж. Вече седма година с компютърна лотария се разпределят местата в детските градини във Варна. Електронната система бе въведена в период на недостиг на свободните места и първоначално пестеше безсънни нощи и много време на родителите, които преди това в началото на всяка година осъмваха на опашки пред забавачките. Проблемът с липсата на свободни места вече не съществува в града, но системата си остава облекчение. По нея вече се запълват и местата в детските ясли, а от учебната 2017/2018 г. електронната система за прием на първокласници, която досега действаше пилотно само в 5 училища, ще обхване цялата община. По електронен път от миналата година става записването и в различните школи към Общинския детски комплекс. От няколко години е

в ход и цифровизация на различните архиви

на общината. Процесът започна през 2015 г. с архива на старите семейни регистри от периода 1934 – 1977 г., преди създаването на системата ЕСГРАОН. От миналата година започна цифровизирането и на архив „Местни данъци“, който досега бе пръснат в различните районни администрации и кметства. На следващ етап от проекта се предвижда достъп до тази система срещу заплащане да бъде осигурен на външни оторизирани лица – представители на банкови институции, нотариуси, съдебни изпълнители. Тази година започва и цифровизацията на техническия архив на общината и петте й административни района. За целта в местния бюджет са предвидени 66 000 лв., които са крайно недостатъчни, но осигуряват първата крачка. Процесът ще продължи няколко години, като намерението на администрацията е и този архив да стане публичен.