Експерти помагат за градски и културни проекти

  • 18 март 2019, 12:58
  • Автор Дарина Михалева

Medium %d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b2

Край културните обекти може да се изградят и магазинчета, кафе, атракциони. Местните администрации имат добри идеи и вече могат да печелят от тях, казва Стоян Ставрев, управител на Българска консултантска организация.

- Г-н Ставрев, оптимално ли се възползват родните общини от европейските фондове?

- Българските общини вече имат наистина значителен опит в подготовката, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани чрез европейските структурни фондове и кохезионен фонд. Трудно е да говорим за оптимално възползване – винаги е възможно да се направи повече. Но предвид ограниченията, считам, че общините се справят добре. Ограниченията идват от спецификите на финансиращите програми и на самите изисквания на структурните и кохезионния фонд, които често не позволяват общините да финансират всички свои идеи или налагат същите да бъдат модифицирани, за да отговорят на изискванията. Често проблем е издръжката на финансираните инициативи.

- С европари се ремонтират пътища, паркове, инвестира се в културно-исторически туризъм у нас. Какво обаче пропускат местните администрации, за да направят тези „нови“ обекти печеливши за общините в дългосрочен план? Дайте пример за такъв тип проект.

- До момента ползите за общините от направените инвестиции са по-скоро индиректни. Например един разработен туристически обект в общината създава възможност за повишената й посещаемост, за допълнителен бизнес за гражданите й, но поради ограниченията на финансирането не може да генерира съществен приход за общината. Пропускът не е в местните администрации, а в изискванията и спецификите на безвъзмездната финансова помощ като форма на финансиране. Това води до допълнителни разходи за поддръжката и управлението на обекта от страна на общината, без реални приходи.

Финансовите инструменти са онова, което дава възможност на общините да включат в своите проекти дейности, които да позволят генерирането и на известен приход. Този приход може да осигури поддръжката на обекта в бъдеще и да носи и финансови ползи на общината.

За България финансовите инструменти, насочени към общините, са сравнително нови – стартът им е през миналия програмен период, когато отделеният финансов ресурс беше значително по-малък. Трябва да се каже, че по инициативата ДЖЕСИКА  има финансирани успешни проекти на общините, което дава основание за оптимизъм относно постигане на целите в настоящия период.

Типичен пример за проект, който би могъл да се финансира чрез финансовите инструменти, е инвестиция с цел консервация и реставрация на обект на културното наследство от национално значение (античен град, крепост, сграда). Освен реалното възстановяване на обекта, могат да се предвидят и допълнителни инвестиции – места за настаняване,  магазинчета за сувенири, виртуални разходки, 3D експозиции или друг тип дейности, които ще осигуряват на общината допълнителни приходи за поддръжката на инфраструктурата. 

- Към какви общини е насочено финансирането на Фонда за градско развитие? Какви проекти могат да реализират със средствата? Каква е формулата за финансиране – заем от страна на общината или отпускане на безвъзмездна сума?

- Всички български общини могат да се възползват от възможностите, които фондовете за градско развитие предлагат. Ограничение на териториален принцип има по отношение на проектите за градско развитие, които се изпълняват на територията на 39-те града,  определени  в дефинираните зони за въздействие в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Такива проекти могат да включват спортна и културна инфраструктура, гpaдcкa cpeдa, eкoлoгичeн и ycтoйчив гpaдcки тpaнcпopт, eнepгийнa eфeктивнocт нa eднoфaмилни жилищни cгpaди и cтyдeнтcки oбщeжития, бизнec и индycтpиaлни зoни.

Проектите, насочени към социализация на обекти на културното наследство с категория национално и световно значение могат да бъдат финансирани на територията на цялата страна. За тези проекти е достъпно и безвъзмездно финансиране, в случай, че анализът на бизнес плана установи необходимост от такова за постигане на устойчивост и жизнеспособност на проекта. Максималният допустим размер на безвъзмездна помощ е 85%, като допустими за финансиране с безвъзмездна помощ са само разходите за строително-монтажни работи и по изключение за оборудване.

Финансовият ресурс на Фондовете за градско развитие е предназначен за отпускане на нисколихвени, дългосрочни кредити. Там, където е допустима комбинация с безвъзмездна помощ, тя се предоставя от Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020, като проекти се подават чрез ИСУН.

Размерът на безвъзмездната помощ се определя от финансовия посредник на база анализ на бизнес плана.

Комбинирана подкрепа е възможна и за проекти за културна инфраструктура в рамките на 39-те града. 

- Каква част от общините ползват услугите на консултантски компании по европроекти?

- Общините вече имат значителен капацитет при структурирането и подготовката на своите проекти, но успешните партньорства с консултантски компании продължават. Това е свързано с изключително кратките срокове за подготовка на проектите и нуждата от различни компетенции при изготвянето им. От дългогодишния ни опит в работа с общините, смятам, че голяма част от тях ползват активно и успешно услугите на консултантски компании.

- Търсят ли ви за съвети за проекти за подобряване на градската среда? В кои области кметовете и екипите им се справят добре сами и в кои се нуждаят от помощ от експерти?

- В качеството на партньор, съвместно с фонд ФЛАГ и ОББ,  във Фонда за устойчиви градове, управляващ Фондовете за градско развитие за град София и за Южна България, БКО ЕООД има споделен ангажимент да подкрепя крайните получатели при подготовката на проекти за подобряване на градска среда. ФУГ предоставя консултации на крайните получатели по отношение на допустимостта на дейностите и разходите, конкретни въпроси по структуриране на проектите им, изготвянето на бизнес плановете и други практически казуси, възникващи във връзка с подготовката на проектните им предложения за кандидатстване пред Фонда. Общините се справят добре с формулирането и структурирането на идеите си, но в повечето случаи имат нужда от външна експертиза за изготвяне на бизнес план, прединвестиционни проучвания и изготвяне на технически проекти.

Може би тук е мястото да спомена и един важен срок - за да разширят възможностите за проектни инициативи в своите територии, общините имат възможност да изменят своите ИПГВР именно сега – през 2019 година. Изменението, насочено към допускане на финансиране на проекти извън определените зони, ще даде възможност за осъществяване на много по-широк обем от инвестиции за развитието на икономическия живот на отделните общини.

- Какви проекти са реализирани със съдействието на Българска консултантска организация?

- БКО е консултантска компания, която работи основно по договори на стратегическо ниво – подкрепа при подготовката и оценката на оперативни програми, подготовка на национални и местни стратегически документи – общински планове за развитие, участие в екипите по изготвянето на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, договора за повишаване на административния капацитет на централни и местни администрации и др.

- Бизнесът по места как може да се възползва от финансиране от фонда и за какви проекти?

- Фонд устойчиви градове не налага ограничение по отношение на крайните получатели само за общини.

Oт кpeдити c oблeкчeни ycлoвия, пpeфepeнциaлни тaкcи и ниcки лиxви щe мoгaт дa ce възползват частни компании, oбщинcки дpyжecтвa, yнивepcитeти,  пyбличнo-чacтни пapтньopcтвa и дopи физичecки лицa (c проекти зa енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради).

Бизнесът може да се възползва от предоставените възможности за финансиране на проекти за подобряване/надграждане и реконструкция на съществуваща или строителство/развитие на нова инфраструктура. Могат да се финансират строителство на сгради или съпътстваща инфраструктура към индустриални зони или изграждане на производствени и търговски площи. Следва да се има предвид, че кръгът на дейностите, които могат да се финансират, е изключително широк и призовавам предприемчивите хора да се свържат с Фонда за устойчиви градове, където ще получат цялата необходима информация и подкрепа от екипа ни за реализиране на техните идеи.