Общините с европроекти, които им носят приходи

  • 18 март 2019, 12:57
  • Автор Дарина Михалева
  • РАЗВИТИЕ

Medium startup 594090 1920

Невъзможността за генериране на приход посредством инвестициите, осъществени с безвъзмездна финансова помощ, създава доста затруднения на общините, които изградиха значима инфраструктура с помощта на европейското финансиране, но тя не може да им носи приход и изисква значителни разходи за поддръжка. И това често е единственият начин за специфични инвестиции, които имат значителен социален ефект за населението. Съществуват обаче и други типове инвестиции, които освен значимото социално въздействие биха могли да имат и финансов ефект за общината.

От няколко месеца общините могат да работят и по този тип проекти – проекти, които са насочени към изграждане на обекти, генериращи приход и позволяващи самоиздръжка на инвестицията.

Финансирането на тези проекти отново е подкрепено от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, която е заделила значим ресурс за финансиране на проекти за градско развитие и културно наследство и туризъм за предоставяне на средства чрез нисколихвени кредити на онези общини, които имат иновативни идеи за осъществяване на инвестиции.

През 2018 година са избрани финансовите посредници за управление на средствата по ОПРР 2014 – 2020 за територията на страната – един посредник за София и Южна България – Фонд за устойчиви градове; и един посредник за Северна България – Регионален фонд за градско развитие.

ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) е обединение на четири водещи в своите области организации:

• „Българска консултантска организация“ ЕООД;

• „Обединена Българска Банка“ АД;

• Фонд „ФЛАГ“ АД; и

• „Фонд за устойчиво градско развитие“ АД.

Общият финансов ресурс, който дружеството управлява, е на стойност 342,3 млн. лв., като от тях 202 млн. лв. са ресурс, осигурен от оперативната програма, а 140 млн. лв. са собствен ресурс на партньорите в дружеството.

Основната цел на фонда е да финансира проекти, които подпомагат изпълнението на целите на оперативната програма и публичните политики в областта на регионалното развитие чрез използването на публични и частни средства за финансиране на проекти, които не могат да получат финансиране на пазарен принцип поради по-ниска доходност спрямо пазарните нива и не могат да бъдат финансирани с безвъзмездна помощ със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, тъй като генерират приходи.

Именно към тази проектна ниша е насочено финансирането от Фонд за устойчиви градове.

Фондът предоставя кpeдити зa пpoeкти, cвъpзaни c гpaдcкa cpeдa, cпopтнa и кyлтypнa инфpacтpyктypa, eкoлoгичeн и ycтoйчив гpaдcки тpaнcпopт, eнepгийнa eфeктивнocт нa eднoфaмилни жилищни cгpaди и cтyдeнтcки oбщeжития, бизнec и индycтpиaлни зoни, тypизъм и кyлтypнo нacлeдcтвo.

Oт кpeдити c oблeкчeни ycлoвия, пpeфepeнциaлни тaкcи и ниcки лиxви щe мoгaт дa ce възпoлзвaт oбщини, oбщинcки дpyжecтвa, yнивepcитeти, чacтни кoмпaнии, пyбличнo-чacтни пapтньopcтвa и дopи физичecки лицa (c проекти зa енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради).

Бизнесът също може да се възползва от предоставените възможности за финансиране на проекти за подобряване или надграждане и реконструкция на съществуваща или строителство (развитие) на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и предприемачеството. Могат да се финансират: строителство на сгради или съпътстваща инфраструктура към индустриални зони или изграждане на производствени и търговски площи.

За да бъдат финансирани, проектите за градско развитие следва да се изпълняват в зоните за развитие, определени в съответните интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за 22 града в Южна България: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград и София, като максималният размер на конкретен проект не може да надхвърля  39,5 млн. лева. За да разширят възможностите за проектни инициативи в своите територии, общините имат възможност да изменят своите ИПГВР именно сега – през 2019 година. Изменението, насочено към допускане на финансиране на проекти за функционални връзки, ще даде възможност за осъществяване на много по-широк обем от инвестиции за развитието на икономическия живот на отделните общини.

Проектите за културно наследство и туризъм не подлежат на териториални ограничения. Тези проекти трябва да са насочени към консервация, популяризиране и развитие на културно-исторически обекти от „национално значение“ или „световно значение“, включени в списъка на Министерство на културата. Максималният размер на финансирането за проект, свързан с обект от „национално значение“, е 9,9 млн. лева, а за обект от „световно значение“ - 19,7 млн. лева.

Предоставените от ФУГ инвестиционни заеми са с отлични финансови условия включващи:

• срок за погасяване - от  1 до 20 години;

• гратисен период - до 36 месеца;

• по-ниски от стандартните нива на обезпечение;

• значително по-ниски нива на лихвения процент спрямо пазарния.

За кандидатстване пред ФУГ е необходимо да бъде попълнен и подаден формуляр за кандидатстване по образец, бизнес план на проекта, показващ неговата жизнеспособност, както и следните задължителни документи: 

• за проекти за „Градско развитие“: становище от Междинно звено,  че проектът отговаря на изискванията на ИПГВР;

• за проекти за „Туризъм и културно наследство“: документи от проведено обществено обсъждане и съгласувателни документи от НИНКН.

Предвид сложността на финансираните проекти ФУГ оказва съдействие на бъдещите крайни получатели, а експертите на Фонда са на разположение за провеждане на предварителни срещи за обсъждане на проекта и разяснения по документите преди официалното подаване на искането за финансиране.