Умните системи в енергетиката правят живота по-удобен

  • 20 май 2019, 13:16
  • Автор Дарина Михалева
  • ИНВЕСТИЦИИ

Medium h 7

- Г-н Холаковски, какви са инвестиционните намерения на ЧЕЗ Разпределение през 2019 г. и какви са акцентите в тях?

- През 2019 година ние отново ще изпълним мащабна инвестиционна програма, като плановете ни предвиждат тя да бъде в размер на 110 млн. лв. Акцентите в нея са автоматизация на мрежата на територията, обслужвана от дружеството, внедряването на дистанционно обслужвани електромери, ще продължим и с обновяването на критичната инфраструктура на столицата. Всяка година си поставяме амбициозни цели и досега успешно ги изпълняваме. Вярвам, че и през 2019 г. резултатите ще са налице.

- Споменахте електроенергийната инфраструктура на  столицата. Тя е важна не само за хората, но и за сигурността на държавата, тъй като тук са и институциите. Какво правите, за да гарантирате тази сигурност?

- Мога да кажа, че подменяме мрежата 110 kV в София с бързи темпове. Стана практика всяка година да подменяме по един ключов кабел високо напрежение. Технически е невъзможно това да става по-често, защото при изключването на кабела по време на подмяната му останалата мрежа трябва да има капацитет да поеме товарите му. Правилното организиране на всичко това е от съществено значение, но ние имаме много добри специалисти, натрупахме много опит и се справяме успешно. Трябва да се знае, че това са едни наистина много сложни за изпълнение проекти. Трасетата обикновено преминават през силно урбанизирана градска среда, което неизменно води до затруднения за нас и до временни неудобства за гражданите, но в края на краищата всяко подобрение е за сметка на временни трудности. А подмяната на кабелите носи многократно по-голяма сигурност на електрозахранването на столицата. Те не съдържат мед и не представляват интерес за крадците. Изолацията им не съдържа деривати на нефта и не създава опасност от замърсяване на природната среда. Имат по-високо сечение и по-големи преносни възможности. Тази година предстои подмяната на  2,3 км кабел 110 kV, който има отношение към електрозахранването на 50 000 домакинства и бизнес клиенти в централна градска част на София и 10 столични квартала. Разбира се, това е само една част от дейностите, планирани за столицата. През тази година ще завършим пълната реконструкция на подстанция „Фестивална“, ще направим преоборудване и модернизация  на подстанция „Георги Димитров“, ще оборудваме допълнително и подстанция „Гео Милев“.  Фокусираме и върху това всички подстанции  постепенно да преминат на телемеханизирано управление. Това са някои от по-големите проекти, като всички необходими дейности за поддръжка на мрежата също са в ход.

- Какво представлява автоматизацията на мрежата?

- Автоматизирането на мрежата непременно трябва да бъде във фокуса на дейността на всички дружества, които поддържат електроенергийна инфраструктура. Внедряваме автоматизирани съоръжения за управление на мрежата, чрез които се събира цялата налична информация за работата й и чрез които могат да се извършват дистанционни операции. По този начин вече управляваме 10 подстанции и 44 възлови станции. Използваме и сигнализатори, които дават информация в реално време за мрежата и повредени участъци. Благодарение на устройствата диспечерите са в състояние да насочват аварийните екипи с много по-голяма точност.

Сега основен акцент в нашата работа е инсталирането на т.нар. дистанционно управляеми  мощности разединители и реклоузъри. Първите дават възможност за наблюдение на мрежата и изключват дистанционно повредените участъци, а вторите дори се изключват сами автоматично. Тези нововъведения позволяват минимизиране на броя на засегнатите от евентуални аварии клиенти, а времето за реакция е многократно по-бързо, тъй като получаваме информация къде се намира повреденият участък. Активно внедрявахме такива съоръжения в електроразпределителната мрежа през 2018 г., като инвестициите ни в подобни съоръжения бяха в размер на над 3 млн. лв. Тази година продължаваме с инсталиране на съоръжения като част от проекта за автоматизация на мрежата. Разполагаме и със система за управление на изключванията, която автоматично изчислява предполагаемото време за отстраняване на аварии. Ние предоставяме тази информация на клиентите чрез различни комуникационни канали.

- Какви са ползите от внедряването на дистанционно обслужвани електромери?

- Системи за дистанционно обслужване започнахме да внедряваме по-рано, когато стартирахме дистанционното отчитане на над 12 000 големи потребители, основно стопански. Системата, която внедряваме в момента, касае и битовите клиенти.  Нейните основни функционалности са дистанционното отчитане, включване, изключване и пренос на данни в реално време. Стартирахме през 2018 г., като монтирахме близо 200 хил. дистанционно обслужвани електромера. През настоящата година отново планираме да инсталираме 200 хил. електромера, като това предстои да се случи в някои райони на София, както и в Благоевград, Самоков, Ботевград, Козлодуй, Ловеч и др. Чрез тази система ще има онлайн връзка с мрежата, ще се наблюдава и заетият й капацитет. Това ще позволи по-точното й управление и по-бързи реакции при аномалии, както и навременно подобряване на качеството. Потенциалът на системата ще даде възможност за бъдещо управление на смарт мрежа, което е необходимо във връзка с очакванията електроразпределителните дружества да имат повече възможности да управляват и мрежата на ниско напрежение.

- Тези проекти ли са пътят към бъдещето, към умните мрежи и градове?

- Очаквам основен фокус на енергийната политика да бъдат именно т.нар. „смарт“ или интелигентните градове. Домакинствата и малкият бизнес ще произвеждат сами електричество и ще бъдат енергийно независими. Дигиталните технологии и иновациите ще позволят регулиране на енергийното поведение. Да, ние сме в началото на пътя, но все пак началото е поставено. Навлизането на технологиите в енергетиката и във всеки един етап от управлението на мрежата вече се случва. И ни помага в осъществяването на нашата мисия – удовлетворяване на нуждите на нашите клиенти. Защото, можем да си кажем честно, потребностите на клиентите се променят, нарастват. Така че не само нашият бизнес, но и бизнесът на всички оператори на мрежи трябва да се развива и се развива по отношение на нови технологични възможности, на изграждането и внедряването на умни мрежи.

В бъдеще те ще стават все по-обвързани с развитието на потребностите на клиентите, независимо дали са в областта на енергийната ефективност, или са свързани с решения във връзка с производството на енергия за собствени нужди или с намаляването на вредните емисии чрез употребата на електромобили. Да развиваме мрежата в тази посока е предизвикателство за нас. Пътят е дълъг и сложен. Но и много интересен.

- За да се постига всичко това, не трябва ли всички видове електроенергийни мрежи и съоръжения да работят в обща система и предприемат ли се действия в тази посока?

- В началото на тази година ние се включихме в изследователски проект за създаване на интелигентна мрежа, в рамките на който ще бъде проектирана, разработена и експлоатирана интегрирана паневропейска архитектура за мрежови услуги. Тя ще действа като интерфейс между енергийната система и клиентите и ще позволи безпроблемна и координирана работа на всички заинтересовани страни. Стартът на новия четиригодишен изследователски проект беше даден на 16 януари 2019 г. в Брюксел. Проект INTERRFACE се изпълнява от консорциум от 42 организации (университети, мрежови и пазарни оператори, доставчици на услуги и технологии) от 16 държави и се финансира от европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основната му цел е да се изгради система, чрез която операторите на преносните и разпределителните мрежи, както и пазарът на електроенергия да осъществяват умно управление на мрежата и взаимодействие с клиентите, като успоредно с това се създадат нови правила за нейното ползване. Запасяването на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, и употребата й, когато е необходима, е една от възможностите, които една умна мрежа трябва да предлага.

Изграждането и внедряването на умни мрежи ще бъде все по-обвързано с развитието на потребностите на клиентите. Дигиталните технологии и иновациите ще намалят вредните емисии, ще подобрят услугата, която електроразпределителните дружества предлагат, и ще осигурят по-добро качество на живота. Вярваме, че ще допринесем много за проекта с нашия опит като най-голямото разпределително дружество в България, което обслужва и една от европейските столици. Надяваме се на резултати, които ще ни насочат в правилната посока.