УНСС обучава държавни експерти как да борят контрабандата с тютюн

  • 10 юли 2019, 16:43
  • Автор Дарина Михалева
  • ПРОЕКТ

Medium %d0%a3%d0%9d%d0%a1%d0%a1 1

Проектът „Идентификация на риска от контрабанда и фалшифициране (Анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“*, разработван от експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС е към своя край. Основна цел на проекта бе по-доброто разбиране на незаконната търговия с тютюн, връзката на незаконната търговия с други престъпления, определянето на ключови подкрепящи фактори и процеси. Следвайки тази линия експертите от университета са открили различни бизнес модели или иначе казано - различни типове процеси, по които се осъществява незаконната търговия. Такива например са фиктивният износ, контрабандата с големи плавателни съдове, контрабанда от лица с дипломатически имунитет, контрабанда, при която стоката остава в междинна държава и др.

След задълбочена изследователска дейност екипът, ръководен от проф. Димитър Димитров, ръководител на Катедра „Национална и регионална сигурност“, е проучил различните причини и фактори, които определят наличието на незаконна търговия с тютюневи изделия. Изследвани са 186 страни от света и над 1700 региона на ЕС. На база на тези проучвания е разработената нова методика за оценяване на риска от контрабанда и е създадено и внедрено уеб-базирано приложение с интерактивна карта, която би могла да се използва за онлайн пространствен анализ и изследване на локалното влияние на съседни региони с различни стойности на нива на нелегална търговия с тютюн и тютюневи изделия. Картите позволяват визуализация на резултатите от модела, а също и генериране на прогнозна информация, канали за контрабанда и други. Целта на тази карта е да послужи за нуждите на различните държавни органи в работата им в областта на разследването на организираната и по-специално в частта за нелегалната търговия.

Като краен продукт и основен инструмент за идентифицирането на риска, експертите са подготвили и „Наръчник за идентификация на риска от контрабанда и фалшифициране“. Скоро наръчникът влиза в печат и негова основна цел е да послужи на служители на експертно ниво от заинтересованите институции – Агенция „Митници“, Гранична полиция, Национална агенция по приходите и други. Наръчникът ще послужи като основа за разработване на учебни материали и курсове за обучение на лицата, отговорни за вземането на решения, и на правоприлагащите органи по проблемите на незаконната търговия с тютюневи изделия и свързаните с тях престъпления. Преподаватели от университета вече осъществиха обучения на над 100 служители от гореспоменатите институции в София и Монтана.

-----------------

* Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална финансираща инициатива на Филип Морис Интернешънъл за подкрепа на проекти срещу незаконната търговия и свързаните с нея престъпления