УНСС с идеи за по-ефективна борба с незаконната търговия 

  • 17 юни 2019, 13:22
  • Автор Дарина Михалева 
  • ПРОЕКТ

Medium %d0%a3%d0%9d%d0%a1%d0%a1

Експертен екип от Университета за национално и световно стопанство е разработил нов тип измерител за незаконната търговия. Чрез използването на сложни методи като моделиране и анализ на бизнес процеси, изследователите начело с проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, са изследвали факторите, които оказват влияние върху незаконната търговия. 

Изследванията в областта на незаконната търговия с тютюневи изделия и свързаните с нея престъпления са направени в рамките на проект „Идентификация на риска от контрабанда и фалшифициране (Анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“(*). Проектът е двугодишен и има за цел да определи начина на действие и пространствено-времевите зависимости на тютюневата контрабанда, да изясни пропуски и недостатъци на действащото европейско и национално законодателство. 

Моделите, които експертите от УНСС прилагат, установяват за т.нар. „скрити“ променливи, за които няма как да бъдат събрани данни. Подобни модели са прилагани за „скритите“ променливи като корупция, сива икономика и др. Основната идея е чрез наблюдение и анализ на публични индикатори да бъдат измерени техните вероятни нива и стойности, в случая на незаконната търговия, както и да бъде обяснено влиянието на различните фактори и да се прогнозират бъдещи изменения. За разлика от предходни изследвания в областта, не са използвани данни от социологически проучвания, а само статистически данни, предоставяни от национални и международни статистически агенции. 

Допълнителен принос на изследователския проект е направеният правен анализ на международното, европейското и националното законодателство в областта. Екипът е разработил документ, в който са изброени откритите към юни 2018 г. пропуски в българското законодателство, свързано с незаконната търговия на тютюн и тютюневи изделия, с оглед международната правна уредба на проблема, като са изведени и препоръки и предложения за преодоляването им. 

Изследователската работа на УНСС ще бъде практически приложена в рамките на обучения за експерти от институциите, които се занимават с борбата с незаконната търговия на тютюневи изделия. Освен това ще се обсъжда и предложение темата да бъде включена в редовните програми на студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“.  

 (*) Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална финансираща инициатива на Филип Морис Интернешънъл за подкрепа на проекти срещу незаконната търговия и свързаните с нея престъпления