Ето как се развиват регионите - I ЧАСТ

  • 16 март 2020, 14:58
  • Автор Нина Александрова
  • ИКОНОМИКА

Medium %d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba %d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5 %d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8 %d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba 0782

По-голяма безработица в Благоевград

Безработицата в Благоевград се повишава. Географските особености на областта предопределят ниското покритие на инфраструктурата, но пък качеството й се подобрява, а оценките на работата на администрацията е сходна с повечето други области, сочат данните на ИПИ. Демографските тенденции в областта като цяло са по-малко негативни в сравнение с другите региони. Отчасти благодарение на силното висше учебно заведение Благоевград постига добри образователни резултати. В здравеопазването областта се класира много близо до средното за страната, но пък доста по-добре в оценките на околната среда. От разглежданите тематични групи най-слаби са резултатите в сферата на културата.

Пловдив е сред отличниците на матурите, с много лекари, но и с много болни

 Пазарът на труда в Пловдив предоставя едни от най-добрите условия в страната, като областта е с ниска безработица и висока заетост. Двата показателя се подобряват чувствително през последните години и допринасят за изпреварващото представяне на Пловдив в сравнителен план. Областта обаче все още има по-ниски доходи спрямо други водещи икономически центрове, а индикаторите за бедност и материални лишения са около средните. Инвестициите, особено в индустрията, през последните години са значителни, което е видимо от високите равнища както на преки чуждестранни инвестиции, така и на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи.

За сметка на това обаче в сравнение с други области усвояването на европейски средства е относително слабо. Резултатите на зрелостните изпити са сред най-добрите в страната. В Пловдив има относително много лекари – както общопрактикуващи, така и специалисти, но областта има висока заболеваемост и притеснително висока детска смъртност. Жителите на областта генерират голямо количество битови отпадъци, но въпреки развитието на индустрията в Пловдив се отчитат относително малко въглеродни емисии. С изключение на високия брой посещения на кина интересът към останалите културни събития е относително слаб.

Доходите на домакинствата в София са с 1/3 по-високи

Столицата е икономически най-добре развитата област в страната, като през 2018 г. различията с останалите региони на България остават значителни. БВП на човек от населението надхвърля двойно средния за страната, а заплатите и доходите на домакинствата са с повече от 1/3 по-високи, става ясно от анализа на ИПИ. В областта има два пъти по-малко домакинства, които живеят в материални лишения или с доходи под линията на бедност.

София привлича най-много преки чуждестранни инвестиции на човек от населението в страната. Инфраструктурата е с високо качество, особено от гледна точка на достъпа до високоскоростен интернет. Столичният град обаче поддържа относително високи местни данъци, особено върху търговията на дребно и таксиметровите услуги.

София е една от малкото области в България, която се радва на положителни миграционни процеси. Това помага за смекчаването на ефекта на отрицателния естествен прираст, в резултат на което столицата е сред областите с най-младо население в страната. Областта предлага най-доброто висше и средно образование в страната, като неизменно се класира на първо място по средна оценка на зрелостните изпити и е с най-нисък дял на слабите оценки на тях. София предлага и много добро здравеопазване, особено от гледна точка на достъпа до лекари специалисти. Високата натовареност на съдилищата пък води до бавно разглеждане на наказателните дела, а престъпността е над средните за страната равнища. Столицата е и лидер по интензивност на културния живот. Състоянието на околната среда е относително добро, ако оставим настрана чистотата на атмосферния въздух.

Инвестиции в Кърджали, но слабо образование

През последната година се наблюдава ръст на преките чуждестранни инвестиции в област Кърджали. В социално отношение областта изглежда значително по-добре. Естественият прираст, макар и отрицателен, е по-благоприятен в сравнение с повечето области, а механичният прираст – рекордно висок. Възрастовата зависимост на населението също е сравнително благоприятна. Качеството и достъпът до здравни услуги изглеждат сравнително добре. Правосъдието работи относително бързо, като нивото на престъпност е едно от най-ниските. Това, което създава рискове в дългосрочен план, е слабото развитие на образованието.

Големият дял на слаби оценки на изпитите по български език и литература и ниският среден успех показват слаба грамотност и необходимост от ревизия на качеството на местната образователна система. Област Кърджали следва да инвестира ресурси в подобряване на канализацията и в изграждане на нови пречиствателни станции в общините, където такива липсват или са недостатъчни.

Плевен страда от липсата на магистрала

Въпреки подобряващото се състояние на пазара на труда и относително добрата образователна структура на работната сила икономическият растеж на област Плевен продължава да e по-нисък от средния за страната, което води до по-нататъшно изоставане.

През областта не минава магистрален път, а първокласните пътища формират едва 12,2% от общата дължина на пътната мрежа, което води до ниска оценка за нивото на инфраструктурното развитие. Нивото на местните данъци в област Плевен е чувствително по-високо от това в останалата част на Северозападна България, особено при облагането на недвижимите имоти. В същото време качеството на административните услуги е сравнително високо, а общинските администрации получават добра оценка по отношение на своята прозрачност. Въпреки че престъпността е малко по-висока от средната за страната, тенденцията изглежда положителна, а 2018 г. е с рекордно ниско за областта съотношение между броя на престъпленията и населението.

Образованието в Добрич - има какво още да се желае

Област Добрич се опитва да догонва средните стойности на повечето индикатори за икономическо развитие в страната – стандартът на живот и доходите на населението нарастват, но все още са под средните, докато бедността намалява. За съжаление доброто ниво на местните данъци, развитието на услугите на местната администрация и високата прозрачност в работата й все още не успяват да привлекат чуждестранни инвестиции, които да доведат до значително подобряване. Образованието, макар и да реализира слабо подобрение по отношение на качествените показатели, все още е на незадоволително равнище. Здравната система се характеризира с относително стабилна инфраструктура и с по-нисък от средния брой преминали болни през многопрофилни болници за активно лечение, както и с понижаване на коефициента на детска смъртност. Правосъдието работи добре, макар и при сравнително ниска натовареност.

Малко предприятия и лекари в Разград

Разград е областта с най-слабо икономическо развитие за наблюдавания период. Въпреки че областта е далеч от най-ниските за страната доходи, възстановяването на пазара на труда след кризата изостава от останалата част от България. Единствено област Враца е с по-ниска заетост, а работната сила се характеризира с много висок дял на хората с основно и по-ниско образование. В областта има относително малко действащи предприятия, а привлечените преки чуждестранни инвестиции са не особено високи. Качеството на инфраструктурата също е доста ниско, особено от гледна точка на пътните настилки.

Областта е сред най-слабо заселените в страната, а населението й живее предимно извън урбанизираните райони. Разград е сред областите с най-труден достъп до здравеопазване, като коефициентът на детска смъртност е два пъти над средния за страната. Областта е с една от най-ефективните съдебни системи в страната, а разкриваемостта на престъпленията в нея е сред най-високите.

Бургас с още темпове нагоре

Област Бургас продължава своето позитивно развитие през последните години, макар и с по-бавни темпове. Пазарът на труда показва много добри резултати, като безработицата намалява до средните за страната стойности от 5,3%, а икономическата активност на населението расте и вече е около средната за страната. Областта е една от водещите по отношение на развитието на икономиката и инвестициите.

Бизнес активността е на едно от първите места в страната с много на брой предприятия на човек от населението, а преките чуждестранни инвестиции надхвърлят средните за страната и достигат 4579 хил. евро на човек от населението. Бургаска област е изложена на всеобщата тенденция за застаряване на населението, макар и в по-малка степен от останалите области в страната. Естественият прираст на населението е по-висок от средния за страната.

Стара Загора втора по БВП в страната, но мръсният въздух става бич

 Област Стара Загора продължава да отчита втория най-висок БВП на човек от населението след столицата. Икономическият растеж допринася за високи средни възнаграждения, сравнително високи доходи в домакинствата и относително ниски нива на бедност. Условията на пазара на труда са изключително благоприятни. Безработицата е 2,3% и е една от най-ниските в страната, а заетостта доближава най-високите стойности, характерни за столицата. Необходими са обаче инвестиции за подобряване на качеството на пътищата. Нивата на местните данъци са едни от най-ниските в страната, а администрацията подобрява резултатите от работата си през последната година. Предизвикателство е борбата с отпадането на учениците от основното и средното образование, както и намаляването на дела на слабите оценки на матурите.

Здравеопазването е на добро ниво при относително благоприятно съотношение между броя на лекарите и населението. Нивото на детска смъртност спада, но остава малко над средното за страната. През последната година се наблюдава рязък спад на преминалите през болници пациенти за лечение. Един от най-големите проблеми на областта остават високите нива на замърсяване на атмосферата. Количеството на генерираните битови отпадъци също се увеличава.

Бум на посещенията на музеи във Велико Търново

Велико Търново е една от областите с най-нисък относителен дял на населението на възраст 25–64 години с основно или по-ниско образование, но не е сред областите, които могат да бъдат определени като атрактивни за чуждестранните инвеститори. Тя се характеризира със сравнително добро ниво на инфраструктурно развитие, а перспективата за развитието й в бъдеще е значителна предвид подновяването на строежа на магистрала „Хемус“. Като пречки пред бизнес средата може да се посочат сравнително високото ниво на местните данъци, особено облагането на недвижимото имущество, както и не особено високата оценка за работата на местната администрация. В областта има значителен недостиг на болнични легла, лични лекари и специалисти – фактори, затрудняващи достъпа до здравни услуги. Наблюдава се ниско ниво на престъпността и по-висока от средната разкриваемост на регистрираните престъпления. Посещаемостта на музеите е над 5 пъти по-висока от средната за страната, поради което Велико Търново получава една от най-високите оценки в сферата на културата.

„Най-добри“ данъци в Кюстендил и малко бебета

През 2018 г. икономическото състояние на Кюстендил се подобрява, но областта се развива по-бавно от останалата част на страната, което създава риск от постепенно изоставане спрямо водещите икономически центрове. Кюстендил е сред областите с най-ниски инвестиции и най-слабо усвояване на европейски средства, което застрашава развитието на икономиката й в бъдеще.

Развитието на инфраструктурата и качеството на административните услуги в областта са много близки до средните за страната, а режимът на местните данъци в кюстендилските общини е най-благоприятният в страната. Кюстендил е сред областите с най-силно подчертани негативни демографски тенденции в страната, особено по отношение на естествения прираст (–13,4% през 2018 г.). В резултат на това, както и на негативната миграция, гъстотата на населението на областта постепенно спада.

 

Варна се бави с усвояването на евросредства

Област Варна се радва на добро икономическо развитие през последните години, отличаващо се с развит пазар на труда и висока степен на икономическа активност. Доходите на домакинствата доближават средните за страната, макар и не с очаквания темп. Нивото на безработица в областта е ниско. Добрата образователна структура на населението и наличието на развита инфраструктура създават добри условия за развитие на бизнес, в резултат на което преките чуждестранни инвестиции бързо растат. От друга страна, нивото на бедност остава високо. Фактор, който задържа икономическото развитие, е високото ниво на местни данъци. Областта изостава и по усвояване на европейски средства. Въпреки това работата на местната администрация се оценява високо. Демографската картина в областта продължава да бъде относително благоприятна. Населението намалява с по-бавен темп в сравнение с останалата част на страната. Резултатите от матурите са над средните за страната. Висшето образование осигурява кадри както за пазара на труда, така и в частност за системата на здравеопазване и за туризма. Културният живот остава активен. По отношение на правосъдието могат да се търсят редица подобрения. Нивото на престъпност остава високо, а разкриваемостта на престъпленията – ниска.

 

Икономиката на Ловеч изостава трайно

Икономическото развитие на област Ловеч трайно изостава от общите тенденции за страната, поради което БВП на човек от населението възлиза на едва 61,7% от средната стойност за страната – най-ниското съотношение за областта през последните две десетилетия. През 2018 г. безработицата нараства за трета поредна година, но една от причините за това е увеличаващата се икономическа активност. Училищната система в област Ловеч успява да обхване голяма част от учениците, но през последните три години резултатите на матурите по БЕЛ се влошават. Въпреки че е налице известен недостиг на лекари специалисти, обезпечеността на населението с общопрактикуващи лекари е по-добра от средната за страната. Наказателните съдии в Окръжния съд са сред най-натоварените в страната, но правораздаването остава ефикасно. Престъпността е по-висока от средната, но разкриваемостта е сред най-високите, достигайки 62,4% през 2018 г. Областта се характеризира с добро състояние на околната среда, но и с нисък интензитет на културния живот, с изключение на посещаемостта на музеите, която е над средната за страната.