Ето как се развиват регионите - II ЧАСТ

  • 16 март 2020, 15:07
  • Автор Нина Александрова
  • ИКОНОМИКА

Medium %d0%9b%d0%98%d0%91%d0%95%d0%a0%d0%9e %d0%b3%d1%80 %d0%a1%d0%9e%d0%a4%d0%98%d0%af %d0%ae%d0%96%d0%95%d0%9d %d0%9f%d0%90%d0%a0%d0%9a   %d0%a4%d0%90%d0%9c%d0%98%d0%9b%d0%90%d0%a2%d0%9b%d0%9e%d0%9d   %d0%94%d0%95%d0%9d %d0%9d%d0%90 %d0%a1%d0%95%d0%9c%d0%95%d0%99%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%9e%d0%a2%d0%9e  %d1%81%d0%bd. %d0%9a%d0%a0%d0%a1%d0%92%d0%a0%d0%90%d0%9a%d0%9e%d0%92 14

Лошо качество на пътищата в Русе, недостиг на лекари

Преобладаващата част от индикаторите, характеризиращи състоянието на икономиката в област Русе, имат сходни със средните за страната стойности. Сравнително благоприятната образователна структура на работната сила оказва положително влияние върху нивото на доходите, а относителният дял на населението, живеещо под линията на бедността, е сред най-ниските в страната. Русе не е сред най-атрактивните области за чуждестранните инвеститори, но и не се наблюдава спад на интереса след глобалната криза.

Областта се характеризира с добра инфраструктурна свързаност, но и с лошо качество на пътищата. Населението на област Русе намалява по-бързо от средния темп за страната. Образователната система изпитва нарастващи трудности да обхване и задържи децата в съответната възрастова група, но качеството на образованието е сравнително добро. В областта има недостиг както на общопрактикуващи лекари, така и на лекари специалисти.

1/4 от децата в Търговище извън училище, големите - фенове на театъра

Търговище е сред областите с относително нисък БВП на глава от населението, което се отразява и в чувствително по-ниските средни доходи на домакинствата. Делът на хората в работоспособна възраст с висше образование е доста нисък, а на тези с основно и по-ниско – висок. Произведената продукция в Търговище е относително ниска, както и усвояването на европейски средства, но областта привлича сравнително висок обем преки чужди инвестиции. Тя се характеризира и с чувствително по-ниски данъци, а пътищата й са в добро състояние в сравнение с повечето области. За пръв път от десетилетия през 2018 г. Търговище  успява да балансира миграционните процеси. Естественият прираст обаче остава отрицателен, макар не много под средния за страната. Областта е и сред по-рядко населените и по-слабо урбанизираните в страната.

Наблюдава се и слаб обхват на образователната система, като в прогимназиалната фаза извън училище остават почти 1/4 от децата, като делът на ранното отпадане също е висок. Достъпът до здравни услуги е труден, но заболеваемостта не е особено висока. Търговище е на второ място сред областите в страната по брой посещения на театри; интересът към ползване на библиотеките също е висок.

Недостатъчно подготвени кадри, но бърз съд в Пазарджик

Икономиката на Пазарджик изостава чувствително в сравнение с останалите области – много по-ниски БВП на човек от населението и заплати, съчетани с ниски доходи на домакинствата и високи нива на бедност и материални лишения. Безработицата е относително ниска, но същото се отнася и за заетостта на трудоспособното население, което означава, че значителна част от него остава изцяло извън пазара на труда. Това е до голяма степен резултат от слабото образование и липсата на умения у немалка част от населението. В областта няма висши учебни заведения, а в основното и средното образование има значителни трудности при обхващането на децата в училищна възраст. Делът на отпадналите от училище е значителен, както и този на повтарящите годината ученици. Достъпът до здравеопазване не е особено затруднен и заболеваемостта като цяло е ниска, но повод за притеснение е високата детска смъртност в областта. Пазарджик има една от най-бързите правораздавателни системи в страната въпреки високата натовареност на съда, а разкриваемостта на престъпленията е висока.

Монтана с най-много безработни и със слаб културен живот

Монтана е областта, която се характеризира с най-неблагоприятно състояние и тенденции на пазара на труда. Намаляващата икономическа активност, високата безработица и неблагоприятната образователна структура на работната сила представляват сериозни пречки пред повишаването на доходите и стандарта на живот. През областта не минава магистрала, а първокласните пътища формират едва 10,3% от общата дължина на пътната мрежа. Образователната система не успява да обхване и задържи учениците, а средната оценка на зрелостниците на матурите по БЕЛ е трайно под средната за страната. На фона на общото изоставане в социалната сфера прави впечатление сравнително добрият достъп до здравни услуги, като недостигът на лекари специалисти е отчасти компенсиран от близостта до област Плевен.

Съдебната система в област Монтана може да бъде определена като една от най-неефикасните в страната – въпреки ниската натовареност скоростта на правораздаване е бавна, а относителният дял на висящите дела е висок. Състоянието на околната среда е добро, като основно предизвикателство остава ниският дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води. Монтана е областта, която се характеризира с най-ниска интензивност на културния живот в страната през 2018 г.

„Дунав мост“ не подобри стандарта на Видин

По-голямата част от индикаторите за икономическото развитие на област Видин изостават значително от средните стойности за страната. Пазарът на труда продължава да изпитва затруднения. По-висок относителен дял на населението, живеещо под националната линия на бедността, от регистрираните във Видин 39% се наблюдава само в Монтана и Пазарджик. След кратък период на възстановяване през 2015 и 2016 г. инвестиционната активност на местните предприятия отново намалява. Надеждите за икономическо раздвижване в райони след пускането в експлоатация на ГКПП „Дунав мост Видин – Калафат“ засега не се оправдават отчасти заради ниското качество на съпътстващата инфраструктура.

Въпреки че нивото на местните данъци и такси е сред най-ниските в страната, качеството на административните услуги продължава да не е достатъчно добро. Неблагоприятното демографско състояние е в основата на изоставането както в икономическото, така и в социалното развитие на областта. Сред малкото позитивни развития в сферата на образованието можем да обособим отварянето на местен филиал на Русенския университет. Добрата обезпеченост на населението с общопрактикуващи лекари не може да компенсира трудния достъп до лекари специалисти. Престъпността е по-висока от средната за страната, но разкриваемостта на регистрираните престъпления достига рекордни стойности през 2018 г. Област Видин продължава да е единствената, в която няма действаща пречиствателна станция за отпадъчни води. За разлика от повечето други области в сходно социално-икономическо състояние Видин се характеризира със сравнително висока интензивност на културния живот. Най-висока е посещаемостта на музеите, в чийто обхват влизат и посещенията на крепостта „Баба Вида“.

Перник сред областите с най-негативен естествен прираст

Икономиката на област Перник е силно повлияна от близостта й със столицата. В резултат на това Перник има относително ниско производство и БВП на човек от населението, но заплатите в областта се приближават до средните за страната, а доходите на домакинствата вече надхвърлят средните, което оказва позитивно влияние и върху показателите за бедност и неравенство.

Перник е сред областите с най-негативен естествен прираст на населението, което оказва изключително неблагоприятно влияние както върху числеността му, така и върху възрастовата му структура. Миграция пък почти липсва, вероятно най-вече заради възможностите за ежедневна трудова миграция към столицата. Образованието в областта е относително добро, отчитайки големия брой учители, както и записването и задържането на учениците в училище.

Фирмите в Ямбол със затруднения в развитието

Развитието на регионалната икономика в област Ямбол е ограничено от негативните тенденции на пазара на труда, свързани с висока безработица, ниска заетост и намаляваща икономическа активност. Работната сила е със сравнително неблагоприятна образователна структура. Спадащото качество на инфраструктурата също не стимулира икономическото развитие. Липсва сериозен инвестиционен интерес от страна на чужди компании, а местните фирми изпитват затруднения да инвестират и да се развиват.

Въпреки това бедността в региона не се различава съществено  от стойността на показателя на национално ниво. За подобряване на бизнес средата и икономическото развитие на региона могат да се използват възможностите на местното данъчно облагане и добрия пример в работата на местната администрация.

Засилва се изселването в Хасково

Област Хасково леко ускорява своето икономическо развитие през последната година, но въпреки това нивото на доходи остава ниско.  Инвестиционната активност в област Хасково е значително по-слаба от тази в останалите части на страната. Както преките чуждестранни инвестиции, така и капиталообразуването на местните фирми са на едни от най-ниските нива сред областите в България. В резултат на това обемът произведена продукция на човек от населението е под половината на произведения в страната. През последните години се наблюдава и засилване на изселването, което достига рекордно високи нива през 2018 г. Един от факторите със значителен негативен ефект е неблагоприятното състояние на образованието в областта, чиито резултати са едни от най-слабите в страната.

Ръстът на слабите оценки и спадът в средния успех не създават добри перспективи за демографско развитие. Здравната система е ограничена от липсата на медицински персонал, като осигуряването с лекари е под средното за страната. Заедно с това в област Хасково се наблюдава сравнително ниско ниво на престъпност и добре функционираща  правораздавателна система.

Демографски Шумен дръпва, библиотеките са на мода

През 2018 г. Шумен продължава да e сред областите със сравнително неблагоприятни икономически показатели. Активността на пазара на труда се повишава, но все още безработицата е на изключително високо ниво. Образователната структура на населението не спомага за доброто икономическо развитие, а индустриалната и инвестиционната активност сериозно изостават от средната за страната. Шумен разполага с много добра базова инфраструктура – както гъстотата на пътната и жп мрежа, така и качеството на пътната инфраструктура са на високо ниво и могат да служат за основа на ускорено икономическо развитие.

За да се реализира този потенциал обаче, са нужни промяна в работата на местната администрация и по-благоприятна данъчна среда в общините в областта. Въпреки застаряването на населението, което е проблем на национално ниво, област Шумен отчита позитивни показатели. Демографското развитие е сравнително благоприятно, като естественият прираст е близо до средния за страната, а механичният прираст е положителен и до известна степен компенсира намаляването на броя на населението. Културният живот е със сравнително слаба интензивност, но със сравнително висока посещаемост на библиотеките.

Безработицата в Силистра намаляла наполовина за 5 години

Силистра е областта с най-нисък БВП  на глава от населението в България и е сред тези с най-ниски заплати и доходи на домакинствата. Същевременно бедността не е особено висока, а делът на домакинствата в материални лишения е много под средния за страната. Безработицата е намаляла наполовина в рамките на пет години, но остава над средната. Въпреки значителните подобрения в кадастралното покритие качеството на административните услуги остава ниско. Демографските показатели на Силистра, подобно на почти всички области, са подчертано негативни, въпреки че областта има по-малко неблагоприятни стойности на миграция от почти половината области. Почти 1/5 от децата в прогимназиална възраст са извън училище.

Резултатите на зрелостните изпити са под средните, а делът на слабите оценки е висок. Достъпът до здравни услуги в Силистра е малко по-труден от средния за страната, но разглежданите показатели не разкриват значителни проблеми в регионалното здравеопазване.

Добри заплати, но лош стандарт на живот и престъпност във Враца

Въпреки че в страната има само седем области с по-висок от регистрирания в област Враца БВП на човек от населението и само четири области с по-висока средна брутна заплата, стандартът на живот не е особено висок. Една от основните причини за това е лошото състояние на пазара на труда – безработицата е два пъти над средната, а заетостта намалява през 2018 г. в противовес на тенденциите на национално ниво. Инвестиционната активност на предприятията е ниска, а чуждестранният интерес към областта е ограничен, става ясно от авализа на ИПИ. Враца традиционно е сред областите, получаващи най-ниска оценка в сферата на инфраструктурното развитие. През територията на областта не преминава магистрала, а първокласните пътища формират едва 10% от дължината на пътната мрежа.

Възрастовата структура на областта е най-добрата в рамките на Северозападна България, като Враца е единствената област в района, в която населението на 65 и повече години възлиза на по-малко от 40% от това на възраст 15–64 години. Здравеопазването в област Враца се характеризира с по-неблагоприятен от средния за страната достъп до услугите, а през 2018 г. финансовите проблеми на една от водещите МБАЛ в областта доведе до по-нататъшното му влошаване. Престъпността е висока, но по относителен дял на разкритите престъпления (68,7%) област Враца отстъпва единствено на Разград.

Габрово - шампион по усвояване на фондове на ЕС

Доходите и условията на живот в област Габрово се приближават до средните за страната стойности, като БВП на човек от населението достига до 87% от средното за страната, а средната годишна заплата вече е прехвърлила 10 хил. лв. В областта има и значително по-ниски от средните за страната дялове на живеещите под линията на бедността и такива с материални лишения. Областта традиционно е шампион по усвояване на средства от европейските фондове. Въпреки че не се представя най-зле, Габрово има подчертано отрицателни демографски тенденции, особено по отношение на естествения прираст, който е два пъти по-нисък от средния за страната.

Сливен - добра инфраструктура, високи налози

Общата оценка за икономическото развитие на област Сливен е ниска. Активността на бизнеса е ниска, а инвестициите страдат от слабо местно управление и относително високи данъци. Въпреки това Сливен разполага с добра пътна инфраструктура с високо качество. Възможностите за областта се крият в подобряване на бизнес средата, на образователната структура и в по-нататъшното развитие на административното обслужване. В основата на доброто социално развитие на област Сливен са добрите демографски показатели – естественият прираст е сравнително висок поради високата раждаемост, а застаряването на населението се отразява възможно най-малко негативно на възрастовата структура.

Образователните резултати се подобряват през последната година, а здравеопазването увеличава своята ефикасност. Правосъдието в Сливен е на много добро ниво със сравнително ниска регистрирана престъпност и добре работеща съдебна система. Културният живот не е интензивен и е силно ограничен от липсата на културна инфраструктура.

Смолян е едно от най-бързо застаряващите места

Бедността в област Смолян спада до под средните за страната стойности. Въпреки относително по-високото ниво на безработица, икономическата активност и заетостта на населението са над средните. Положително се отразява и добрата образователна структура на населението, характеризираща се с малък дял лица с основно и по-ниско образование. Инвестиционната активност на предприятията е под средната за страната, а чуждестранните инвестиции са относително малко. Инфраструктурата също е фактор, който ограничава местната икономика, но това може да се обясни до известна степен с естествени и географски особености. Смолян е една от най-бързо застаряващите области. Въпреки демографските ограничения от нисък прираст на населението и слаба урбанизация, публичните услуги в областта остават добре развити. Образованието продължава да се характеризира с високи резултати и достатъчно ресурси. Състоянието на околната среда в област Смолян е на много високо ниво.