ЧЕЗ ЕСКО България помага на бизнес и общини да пестят в кризата

  • 12 юни 2020, 15:02
  • Автор Дарина Михалева
  • РАЗВИТИЕ

Medium dusan ryban

Душан Рибан е управител на „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД. От 2015 г. той е главен оперативен директор на „ЧЕЗ България“ ЕАД.  Преди това е бил главен изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение“ АД и председател на борда на директорите на дружеството. Преди да дойде в България, от 2010 г. Рибан е част от екипа на CEZ в Албания, където последователно е бил проджект мениджър и член на съвета на директорите. Преди това е член на съвета на директорите на Чешките авиолинии, където е отговарял за преструктурирането на компанията и за развитието на човешките ресурси в нея. До 2003 г. кариерата на Рибан се е развивала в сферата на отбраната, участвал е в редица миротворчески мисии в различни точки на света, основно на Балканите.

- Г-н Рибан, двумесечното извънредно положение в страната предизвика затруднения и дори фалити за някои бизнеси, за други обратно - допълнителни възможности. Как стоят нещата за ЕСКО услугите?

- Действително последните два месеца се превърнаха в сериозно предизвикателство за бизнеса. Наложи се всички да променим начина си на работа, за да не допуснем компромис с опазването на здравето на служителите и клиентите си, но да запазим качеството на изпълнение на услугите и поетите от нас ангажименти.

Щастлив съм да споделя, че независимо от забавените доставки на оборудване и ограничените възможности за работа и придвижване, които създадоха проблеми на бизнеса в глобален мащаб, ЧЕЗ ЕСКО България няма забавяне при реализацията на нито един от проектите си в ход като следствие от коронакризата. Всъщност, в този период успяхме да завършим и въведем в експлоатация 5 енергийноефективни проекта за клиенти на ЧЕЗ Трейд, сред които „Нидекс“ ООД – фотоволтаична централа с мощност 159 kWp, „Пиринпласт“ АД - фотоволтаична централа с мощност 415 kWp и „Национал 7“ ООД - фотоволтаична централа с мощност 307 KWp.

Убеден съм, че ЕСКО услугите спадат към втората група бизнеси – тези, за които възможностите се увеличават. В условията на финансова криза редуцирането на разходите е във фокуса на всяка компания, а енергийноефективните услуги отговарят на тази необходимост и могат да предложат  много повече.

Глобалните тенденции в енергийния сектор в последните години са насочени върху изразходването на ресурсите и създаване на стратегии за адаптация към промените. Необходимите технологии стават все по-достъпни и усъвършенствани, напредва и преходът от традиционна енергетика към децентрализация, декарбонизация и дигитализация. За енергоемките предприятия той е съществен фактор, определящ тяхната конкурентоспособност. Все повече компании инсталират собствена мощност, за да намалят риска от колебания на цените на енергията, да си осигурят по-голяма независимост на снабдяване и възможности за бъдещи печалби.

Енергийноефективните мерки в сферата на ОВК (отопление, вентилация, климатизация), осветление и индустриалните системи могат да осигурят намаляване консумацията на електроенергия с до 60%, наред с екологичните ползи и комфорта.

- Действително всеки бизнес по време на криза се стреми да оптимизира разходите. Но ще бъдат ли готови компаниите да заделят средства за инвестиции?

- ЧЕЗ ЕСКО България е една от малкото компании на българския пазар, които могат да предложат пълен инженеринг, включително финансиране на енергийноефективни проекти. При това моделът на финансиране, който предлагаме, осигурява на клиентите ни незабавно намаляване на разходите за електроенергия - още по време на изплащане на инвестицията (обикновено 7 години). По-съществено е спестяването за оставащите години полезен живот на оборудването - ако говорим за фотоволтаична централа например, още 18 години.

Много от нашите клиенти разчитат на нас за финансиране и цялостно изпълнение на своите проекти и до момента.

Предлагаме цялостни решения на клиентите си – анализираме конкретните им нужди, финансираме при необходимост, доставяме и монтираме оборудването, грижим се за всички съпътстващи разрешителни до въвеждане в експлоатация на съоръженията, така да се каже „до ключ“.

Опитът на екипа, доказаните партньорства и качествено оборудване ни позволяват да поемем финансовия и техническия риск на проектите, които управляваме – това от своя страна дава възможност на клиентите ни да се съсредоточат върху основния си бизнес, докато ние работим за оптимизиране на техните разходи за електроенергия.

- Компании от кой сектор се обръщат най-често към вас и какви са предпочитаните енергийноефективни мерки?

- Наши клиенти са индустриални компании, малки и средни предприятия, общини, както и строителни компании и компании за управление на сгради – от жилищни и административни сгради до болници и училища.

Благодарение на отличното си сътрудничество с ЧЕЗ Трейд България и ЧЕЗ Електро България,  за три години ЧЕЗ ЕСКО България натрупа портфолио от 53 проекта, част от които в процес на реализация.

Разработваме за клиентите си индивидуални решения в следните основни направления:  осветление - сградно, улично, производствено; отопление, вентилация и климатизация; когенерации и системи за оползотворяване на отпадна топлина; индустриални системи като електрически двигатели, инвертори, компресорни станции, помпени станции и др.; изграждане и експлоатация на ВЕИ централи.

Най-предпочитани от клиентите ни са проектите за изграждане на фотоволтаична централа, в повечето случаи - за собствена консумация. Съвместно с ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ Електро ЧЕЗ ЕСКО България реализира общо 20 проекта за изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 3.4 МWp - от тях 1,2 МWp са вече в експлоатация.

Повече информация за услугите и реализираните от компанията проекти можете да намерите на www.cez-esco.bg.

Проектът „Живот за птиците“ с номинация за европейски екоприз

Проектът на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за опазване живота на застрашени видове птици на територията на Западна България - „Живот за птиците“, е номиниран за престижните Европейски бизнес награди за околна среда в категория „Бизнес и биоразнообразие“. Чрез конкурса, който се провежда веднъж на две години, се отличават проекти на компании със значителен принос за устойчивото развитие и се популяризира успехът в екоиновациите, както и добрите практики в опазването на околната среда, които допринасят за поддържане на конкурентоспособността на Европа. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в края на годината.

Проектът „Живот за птиците“, чието пълно наименование е „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, се реализира от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Целта е да се обезопасят въздушните електропроводи в зоните от Натура 2000 и да се осигури възможност за безопасно гнездене на редки и застрашени видове птици на територията на Западна България. Компанията ще инсталира 4000 предпазни и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове и ще монтира 900 платформи за повдигане на щъркелови гнезда. Ще бъде създаден и прототип за безопасен за птиците стълб, който ще бъде предоставен за ползване и от други оператори на електроразпределителни мрежи. До момента в рамките на проекта „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обезопаси 414 щъркелови гнезда, 459 стълба и постави 138 маркиращи устройства.

Проектът е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Той стартира през октомври 2017 г. и ще продължи до декември 2022 г. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на ЧЕЗ Разпределение България за опазване на биологичното разнообразие и защита живота на птиците. Повече подробности за проекта могат да бъдат намерени на сайта www.lifebirds.eu.