Как ще се разпределят еврофондовете

  • 10 август 2020, 10:27
  • Автор Иглика Горанова
  • ФИНАНСИ

Medium 04a

29 млрд. евро ще получи България от бюджета на Европейския съюз за следващия програмен период (2021-2027 г.), като от тях 7,7 млрд. евро ще са безвъзмездна помощ. Страната ни ще получи и 200 млн. евро в подкрепа на по-слабо развитите региони - пари, които бяха договорени извънредно по време на преговорите между лидерите на страните от ЕС на последния им съвет в края на юли. Като тежки бяха определени тези преговори за разпределение на средствата. Заседанието на Европейския съвет продължи пет дни - от 17 до 21 юли, и на него беше разпределен рекорден бюджет от 1,8 трилиона евро. „От гледна точка на наблюдател мога да кажа, че трудностите, които възникнаха по време на преговорите за бюджета на Европейския съюз за следващите 7 г., не бяха неочаквани. Европа от доста време се движи на различни скорости и изобщо не става въпрос за големи и малки държави, а за държави, които определят посоката и лицето на ЕС“, коментира пред Kmeta.bg. финансистът Любомир Дацов постигнатата сделка за бюджета и плана за възстановяване след пандемията. Според него бюджетът, който е договорен за България, поставя пред страната ни въпроса за политиките – как да се направи така, че да се догонят страните, които са по-напред от нас. Дацов смята, че трябва да покажем, че имаме готовност и капацитет да вложим договорените средства в напредъка си.

Какво ще получат общините

Националното сдружение на общините в България публикува документ, който отразява рамката за следващия програмен период, приета от лидерите на ЕС. От него се виждат договореностите на евросредствата по програми, които пряко засягат общините. Най-много средства са отделени за Оперативна програма „Развитие на регионите“ (ОПРР). Тя има бюджет от 1.464 млрд. евро (евродял) + 2.68 млрд. евро (евродял) от Фонд за справедлив преход (ФСП), който представлява целенасочена подкрепа за най-засегнатите от прехода региони по т.нар Зелена сделка.

Парите по тази програма ще се разпределят по две направления. Първото е „Интегрирано градско развитие“, което обхваща 10-те най-големи общини – Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград.

Второто направление по програмата е „Интегрирано териториално развитие на регионите“ и то включва 40 градски общини, в които има населени места с над 15 000 жители. Парите по това перо ще подкрепят инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийната ефективност, устойчивата градска мобилност, зелената градска инфраструктура и сигурността в обществени пространства. Другите направления са общински жилища, култура и спорт, туризъм, здравна и социална инфраструктура, вкл. детски ясли, образователна инфраструктура (вкл. детски градини), качествена и безопасна околна среда и културно-историческо наследство. Бенефициенти може да са държавни органи, областни администрации, общински власти и др.

1.613 млрд. евро за развитие на човешките ресурси

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ има три направления - „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“, „Социално включване и равни възможности“, „Териториални инвестиции – 6 специфични цели“. Целта е да се включат безработни и неактивни лица в пазара на труда. Програмата включва обучения на младежи, стажуване и чиракуване, предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез интегрирани услуги като семейно консултиране, ранно детско развитие и др., както и подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и на други уязвими групи чрез предоставяне на комплексни услуги, вкл. към техните семейства. В обсега на програмата е подобряване на достъпа на уязвимите групи, включително на ромите, до специализирани и общодостъпни услуги, както и предоставяне на подкрепа в семейството и общността, превантивни и подкрепящи услуги за деца и осигуряване на достъп до дългосрочни грижи (включително и инфраструктура).

1,55 млрд. евро за околна среда

Бюджетът по ОП „Околна среда“ е 1.55 млрд. евро (евродял) и има пет приоритетни оси - „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“, „Въздух“. Допустими бенефициенти са ВиК дружества и Столична община, както и общини. По нея могат да кандидатстват ПУДООС, ИАОС, НСОРБ, структури за управление на Натура 2000, структури на МОСВ, структури на МЗХГ, Агенция „Пътна инфраструктура“, областни администрации, Изпълнителна агенция „Околна среда“ и др.

Проектите трябва да са в областта на изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура, която е свързана с управлението на битовите отпадъци (рециклиране и намаляване на количествата на депонираните отпадъци). Ще се подкрепя превенцията и управление на риска от наводнения и засушаване, свлачища и горски пожари, намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление, намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта чрез насърчаване на електромобилността и др.

София разширява метрото

По Оперативна програма „Транспортна свързаност“ бюджетът е 1.609 млрд. евро (евродял). Тази програма има 4 приоритета - „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“, „Развитие на пътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа“, „Подобряване на интермодалността и развитие на устойчива градска мобилност“ и „Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“. Допустими бенефициенти по нея са ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“, „Метрополитен“ ЕАД, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ИА „Морска администрация“.

Столична община може да получи пари за разширяване на метрото в София, включително закупуване на подвижен състав, както и за създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София. Проектите трябва да включват изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци, изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа.

91 общини кандидатстват за е-управление

Бюджетът на Програма „Електронно управление и техническа помощ“ е 103.45 млн. евро (евродял). Обхватът на програмата има три приоритетни цели – „Цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото“, „ Дигитална свързаност“, „Хоризонтална техническа помощ“. Бенефициенти са структурите на държавната администрация на всички нива и нейните служители, граждани, бизнес, както и 91 общински центъра, които не са свързани към Единната електронна съобщителна система (ЕЕСМ), и др.

5 млрд. за селските райони

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони е с бюджет от 5 млрд. евро за директни плащания и 1.9 млрд. евро (евродял) за развитие на селските райони (РСР). Минимум 30% от общия бюджет ще отиват за дейности и мерки по опазване на околната среда и биоразнообразието в земеделието и селските райони, а 5% от бюджета - за развитие на селските региони за подхода „Лидер“ (който поощрява устойчивото развитие на селските райони в Европа с насоченост към решаване на икономически, социални и екологични проблеми). Териториалният обхват на тази програма са селските райони за мерките, свързани с инвестиции в инфраструктура и разнообразяване на икономическите дейности. Засяга 215 общини, в които няма населено място с над 15 хил. жители.

Мерките за подкрепа на общините включват инвестиции в дребномащабна общинска инфраструктура, развитие на горските територии. Местните инициативни групи отново ще кандидатстват за финансиране на стратегиите си на конкурентен принцип.