Смолян дава път на младите

  • 10 август 2020, 10:38
  • Автор
  • ИНИЦИАТИВИ

Medium php4nw6hk9960

„Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие на България. Създаването на благоприятни условия за училищно и университетско образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономическия живот, както и за връщане в България на обучаващите се в чужбина, е значим фактор не само за преодоляване на кризата, но и за повишаване качеството на живот“. Това е мнението на кмета на Смолян Николай Мелемов, чийто приоритет вече трети мандат са младите хора в общината и създаването на условия, в които те да се обучават, развиват и спортуват.

„Осигурим ли благоприятна и модерна база за децата и учениците, резултатите не закъсняват. Неслучайно Смолян беше определен за Град на знанието“, посочва смолянският градоначалник.

Община Смолян работи активно при осъществяването на младежката политика и подпомага финансово и логистично дейността на учебните заведения, културните институции, спортните клубове и неправителствените организации в сферата, коментира и зам.-кметът на община Смолян Марин Захариев, в чийто ресор са тези дейности.

Консултативният съвет по въпросите на младежта към община Смолян е одобрил 5 проекта на стойност 2 498,64 лв. за 2018 г. и 7 проекта на стойност 3 416,96 лв. за 2019 г. на организации, работещи в сферата на младежките дейности. С осъществяването на тези дейности са създадени по-добри условия за спортуване и осмислено свободно време на младежите, както и условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки инициативи.

Една от популярните инициативи е „Мениджър за един ден“. Ученици от различни смолянски училища имат възможност да съпреживеят един реален работен ден от управлението на администрацията. Младите хора заемат ключови постове на кмет, заместник-кметове, секретар, главен архитект, директори на дирекции и ръководят община Смолян.

Младежи стажуват в Общинска администрация-Смолян по националната програма „Старт на кариерата“.

По националната програма ,,Активиране на неактивни лица“ е назначен младежки медиатор към Общинска администрация-Смолян, който има за цел да информира, мотивира и активира младежи до 29 г., които не учат, не работят и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

Провеждат се и кампании по превенция на рисковото поведение сред младежите.

Община Смолян е дала възможност на седем души с увреждания до 29 г. да работят по проект „Обучение и заетост за младите хора“ за период от две години, като по този начин ги насърчава да доказват себе си и да се чувстват пълноценни хора.

Местната власт е партньор в проект „АГОРА - демократични ценности и култура в Европа“, по програма „Европа за гражданите“. Проектът е насочен за насърчаването на структурния диалог, на европейското гражданство и подобряване условията за демократично участие на ниво ЕС на младите хора.

Подпомагана от Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, Община Смолян присъжда стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби.

По проект WiFi4EU на Европейската комисия е изградена безжична интернет мрежа на спортни обекти и обществени места, които се посещават от младите хора.

Активна дейност развива и Местната комисия за борба с противообществени

те прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към община Смолян. Тя е компетентен орган, който организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината. Работата на екипа от специалисти е насочена основно към децата и това те да осъзнаят с какви опасности могат да се сблъскат във всекидневието си.

„Стараем се да изпълняваме „Стратегията за младежта на община Смолян 2014 г. – 2020 г.“, свързана с осъществяването на младежката политика. Поставили сме си цели да търсим разширяване на обхвата на фонда за младежки инициативи и включване на повече млади хора във финансираните проекти. Имаме намерение да се разширят инициативите, свързани с открити уроци както в училища и градини, така и в различните видове спорт, изкуства, кръжоци и т.н., водени от известни специалисти в своята област. Срещата с известни личности оставя траен отпечатък у подрастващите, а личният пример и опит на тези личности им дава тласък за развитие. Община Смолян подкрепя участието на децата в олимпиади по математика, чужди езици и други. На всички учебни заведения е осигурено видеонаблюдение и СОТ. Финансираме и фонда за младежки инициативи“, казва в заключение зам.-кметът на община Смолян.

Градът е втори по успех на матурите

Резултатите от проведените държавни зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година за пореден път поставят учениците от област Смолян на престижното второ място в страната след София-град. Анализът показва, че успехът е траен и тенденцията за отлично представяне на зрелостниците е устойчив в продължение на последните 10 години. Средният успех в област Смолян и на двете матури през настоящата учебна година е по-висок спрямо предходната.

За първи път в историята на провеждане на държавните зрелостни изпити две училища от град Смолян са в Топ 100 на класацията за общ успех на дванадесетокласниците, явили се на задължителната първа и с предмет по избор втора матура. 64-ата позиция е за Профилирана природоматематическа гимназия „Васил Левски“ със среден успех 5.12, а 65-ата позиция е за Езикова гимназия „Иван Вазов“ със среден успех 5.13.