Русе подменя отоплителните уреди

  • 10 ноември 2020, 12:44
  • Автор
  • ЕКО

Medium 16 44elo

Започна подмяна на отоплителните уреди на одобрените домакинства в Русе по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Монтажът на новите отоплителни уреди на пилотно одобрените 63 домакинства вече започна. Целевият брой домакинства за община Русе, участващи в схемата, е 1468 бр.

Изготвен е график за доставката и монтажа на пелетните и газови отоплителни уреди. Служители на отдел „Екология“ координират цялостния процес по подмяната и подписването на договорите с крайните бенефициенти.

Безвъзмездно по схемата се финансират доставката и монтажът на допустимото оборудване, както и обучение за експлоатацията му. Финансирана е и еднократна профилактика за първата година след доставката и монтажа на отоплителния уред. Гаранционното обслужване за петгодишен период важи само ако крайният бенефициент спазва правилата за експлоатация и поддръжка.

От одобрените домакинства ще бъдат взети старите уреди и ще бъдат транспортирани за рециклиране и оползотворяване.

Целта на предаването на старото оборудване е да се избегне повторната продажба и повторната им употреба.

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми кметове

и общински съветници,

Обръщам се към Вас от името на консорциум Аркад, изпълнител на най-големия инфраструктурен проект на България – разширението на газопреносната мрежа на страната. Изгражданият газопровод е с дължина 475 км и преминава през територията на 11 области и землищата на 34 общини.

Искам специално да благодаря на кметовете и представителите на местната власт. Без всички Вас този проект нямаше да е възможен. Благодарим Ви за отзивчивостта, сътрудничеството, добрия диалог. Обща е заслугата да имаме добре свършена работа и вече да сме на самия финал от реализацията на този значим проект.

Годината ни изправи пред сериозни предизвикателства. Разбира се, става дума за пандемията от COVID-19, която изненада всички ни, но въпреки това ние продължавахме да преодоляваме трудностите и да вървим напред с Вашата безценна подкрепа.

Уверяваме Ви, че положихме огромни усилия и направихме всичко по силите си, за да приключим строителните дейности, без да нарушим обичайния ритъм на местните власти и на жителите. Смятам, че екипите ни работиха в пълен синхрон с местния бизнес.

Благодарим и за огромния принос на хората от регионите, които се включваха в различните етапи от реализацията на проекта. Заедно увеличихме трудовата заетост по места. Нашите екипи ползваха услугите на местния бизнес - хранителни магазини, транспорт, хотелиерски услуги и много други. Смятам, че сътрудничеството ни по места беше наистина добро.

Успяхме да запазим или дори да подобрим съществуващата инфраструктура и околна среда. Въпреки че това не беше лесна задача. Изграждането на проекта включваше доставка и монтаж на големи тръби и налагаше използването на тежка специализирана техника. Постарахме се да възстановим всичко в началния му вид. Повечето от поземлените имоти в обхвата на трасето и сервитута на газопровода вече са възстановени и рекултивирани.

Подобен мащабен инфраструктурен проект се прави само след екологична оценка. Нашият екип направи всички необходими действия, за да защити биоразнообразието по места. Запазихме хабитата и хибернацията на различни видове като прилепи, лалугери и други.

Още нещо важно за страната. По време на строителството на газопровода се проведоха най-значимите спасителни археологически проучвания в България за последните 30 години. Всъщност по трасето бяха открити над 80 обекта от различни исторически периоди. Предметите се намират във фондовете на над 20 музея в цяла България. Вече има изложби с тях в страната – например в момента експозиция с находки, открити по трасето, е изложена в историческия музей на Ловеч.

Работихме качествено, професионално и отговорно. Гарантирам, че газопроводът е строен в унисон с най-съвременните екологични и инженерни стандарти, с модерни технологии. Това е проект, който ще донесе дългосрочни позитиви за хората и регионите.

Още веднъж Ви благодаря за подкрепата!

Ахмад Абдула, мениджър проекти в консорциум Аркад