Община Божурище изпълни поредните европроекти

  • 13 януари 2021, 10:53
  • Автор
  • ОТЛИЧНИЦИ

Medium 14 %d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5 2

Реконструкцията и рехабилитацията на част от общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд, с граница общини Костинброд – Божурище – Пролеша – Хераково /SFO3024/ - е към своя край. След приключването на дейностите пътуването ще се осъществява леко и безпроблемно, рязширяването на пътя и подновената настилка способстват за комфорта и безoпасността му. Настилката е напълно съобразена с преминаващите интензивно тежкотоварни автомобили.

Целите

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване необходимите условия за безопасност на движението и подобряване на отводняването на пътя. Участъкът от пътя обслужва транспортната кореспонденция между община Костинброд и община Божурище като ги свързва с пътищата Е80/I-8/ и II – 81 София – Монтана – Видин.

Обхватът на обществената поръчка е: участъкът от пътя да обслужва товарното движение от и за завод „Кока – Кола Келеник Ботълинг къмпани България“ – производствен център Костинброд, като го свързва с път Е80 и оттам към вътрешността на страната.

Проектът е разработен с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища, при условието за максимално придържане към съществуващия път с изключенията и допълненията, дадени в заданието.

Финансирането е осъществено въз основа на Решение №755 от 13.12.2019 г. на Министерски съвет и Договор №124/17.12.2019 г., между правителството на Република България и Община Божурище.

Стойността на проекта възлиза на 1 308 729,98 лв. с ДДС

Етапи

Завърши реконструкцията и рехабилитацията на бул. „Европа“ в  гр. Божурище. През 2016 г. бе изработен проект за „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“ в Божурище. Проектът е разделен на три етапа, като първият от тях се изпълнява по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, като е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0126-C01/17.05.2019 г.

Стойността на проекта е

1 264 073,60 лв. с ДДС.

Вторият етап се финансира изцяло със средства от местния бюджет и е на стойност 299 903, 96 лв. с ДДС

С изпълнението на проекта изцяло се обновява пътната настилка и маркировка, по този начин се осигурява по-добра функционалност и по-добра визия на централната градска част. Проектът е изпълнен с огромна прецизност, качество и стандарт.

Въпреки многото трудности, които срещнахме при реализацията на този проект, той е реалност и всички живущи в града и преминаващите усещат промяната при пътуването и комфорта при шофиране и возене. Това е поредният проект, който е създаден в името на облагородяването и промяната визията на гр. Божурище.

Предстои през 2021 г. да реализираме и третия етап на проекта, като по този начин ще постигнем цялостен облик и завършеност на главната артерия в града ни.

Благоустройство

Приключва и благоустрояването на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“ в Божурище. Ремонтът на училищната база включва възстановяване и обособяване на дворното пространство, намиращо се в старата сграда на училището. Рехабилитират се всички настилки, подменят се разрушените участъци. Полага се ново асфалтово покритие на всички плацове и в зоните, отредени за автомобилен достъп. Облагородява се околното пространство като се оформят  пешеходни зони и зони за релаксация, с полагане на алейни бордюри и пътни ивици, където е необходимо. Съществуващите плочници се премахват и на местата им се предвиждат нови такива – идентични със съществуващите. Съществуващата ограда е подменена, където е необходимо. Ремонтирани са компрометираните участъци и са изградени липсващите. Запазва се коефициентът на озеленяване – предвижда се нова храстова и дървесна растителност. За училищната база са поставени нови елементи на парковата среда – пейки, кошчета, осветителни тела и беседки.

Стойността на проекта възлиза на 889 199,47 лв. с ДДС