Ефектът Lidl - Допълнителният принос върху икономиката в национален и регионален план

  • 05 февруари 2021, 13:05
  • Автор
  • Оценка

Medium lof day balchik neo man shi 2

1,12 млрд. лв. е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика. Това сочи докладът на Института за пазарна икономика (ИПИ), представящ оценка за социално-икономическото въздействие от дейността на компанията върху икономиката на страната за 2019 г. В основата на анализа е разбирането, че всяка компания има преки и непреки ефекти от своята дейност. Преките ефекти от дейността на Лидл България за 2019 г. са на стойност 614 млн. лв. В тях се включват всички направени разходи в страната: за стоки от български производители (включително за износ) – 390 млн. лв., разходи за услуги – 108,5 млн. лв., за нетни възнаграждения за служителите – 55 млн. лв. и за инвестиции – 60,5 млн. лв.

Всеки разход, който компанията реализира в страната, създава след себе си допълнително търсене в икономиката като по този начин генерира т. нар. непреки ефекти от дейността на компанията. За да достави поръчаната стока или услуга, всеки от партньорите на Лидл България разширява дейността си, плащайки повече за труд, за суровини и материали, за необходимите за дейността си услуги към своите партньори. Така с дейността си българските доставчици създават допълнително търсене на суровини, материали и услуги, което мултиплицира създадените преки ефекти. Създадените непреки ефекти за 2019 г. през доставчиците на Lidl възлизат на 475 млн. лв.

Заедно с това, служителите на Лидл България използват доходите от възнагражденията си за потребление на стоки и услуги, което мултиплицира стопанското въздействие по веригата на стойността в националната икономика с още 32 млн. лв. Така общата стойност на непреките ефекти от дейността на Лидл България за 2019 г. възлиза на 507 млн. лв.

Сумата от преките и непреките ефекти формира съвкупния отпечатък върху икономиката, който компанията генерира. За 2019 г. този допълнителен ефект достига 1.121 млрд. лв., което е с 11% повече спрямо 2018 г. Извън това Lidl плаща и данъци, свързани с печалбата и доходите на наетите, както и местни данъци и такси към общинските бюджети, които за 2019 г. общо възлизат на 28,5 млн. лв.

Населени места

В края 2019 г. веригата присъства с 99 магазина в 48 населени места в страната, включително малки и средни общини. През 2020 г. компанията стъпва в още една община - Раковски, а през април тази година се очаква да разкрие своя първи магазин и в oбщина Троян. Експанзията на регионално ниво превръща компанията в инвеститор, който допринася за подобряването на цялостната инфраструктура на местно нивовключително и като данъкоплатец, и като ключов фактор на пазара на труда.

Принос към местните бюджети

Лидл България е сред значимите данъкоплатци в общините, в които има присъствие. За 2019 г. общият обем на платените местни данъци и такси е над 3,6 милиона лева. Очаквано, предвид броя на магазините от веригата в столицата, именно в нея са съсредоточени приблизително половината от платените местни данъци – 1,34 милиона лева. По-интересно е обаче сравнението спрямо размерите на общинските бюджети, тъй като Лидл има различна роля в различните общини. При сравнение с данните, публикувани от Министерство на финансите, за общите приходи на общините от местни данъци и такси, в повечето случаи фирмата формира 0,2-0,3% от общия им обем. В по-малките общини обаче този дял става значително по-висок – 1% в Пещера, 0,7% в Луковит и т.н. Благодарение на втория логистичен център на веригата, разположен в с. Кабиле, тя формира и значителна част от приходите от данъци и такси на община Ямбол – 0,6%, която за разлика от останалите с голям дял, е областен център и има добре развита местна икономика.

Заетост и възнаграждения

По данни от доклада именно нивата на възнаграждение в компанията оказват най-голямо въздействие в регионален план. Във всяка община, където Лидл България присъства, средната брутна заплата на служителите на веригата е по-висока от средната в сектор търговия за конкретната община. Разликите са най-големи в средни по размер общини като Несебър, Панагюрище, Велинград, Гоце Делчев, а в повече от 10 общини възнагражденията в Лидл са над два пъти по-високи от средната заплата за общината като цяло.

Нещо повече – Лидл България следва своята корпоративна политика по отношение нивото на заплащане независимо от местните условия на пазара на труда. Компанията осигурява същите нива на заплащане за съответните региони, дори в общини с високи нива на безработица, в които теоретично може да си позволи по-ниски разходи за труд. Пример за това е община Луковит, където безработицата през 2019 г. е 19%, а средните възнаграждения в компанията са 87% по-високи в сравнение със средните за общината, или община Велинград съответно с безработица от 17,5% през 2019 г. и над 240% по-високи заплати в Лидл от средните за общината.

По този начин на практика Лидл България изравнява стандарта за възнаграждения на хора с подобен профил и умения във всяко населено място, където оперира, което оказва съществено влияние не само върху местния пазар на труда, но и върху регионалната икономика – по-добре платените служители могат да харчат повече и да спомагат за развитието на други бизнеси, като правят ремонти в домовете си, купуват стоки и ползват услуги.

През 2019 г. Лидл България е работодател на 2700 служители, като тяхното заплащане е с 52% по-високо от средната заплата за страната и със 72% по-високо от средното възнаграждение в сектора на търговията на дребно. Приносът на компанията като работодател се илюстрира и от факта, че едно работно място в Лидл България допринася за 4,5 допълнителни работни места в икономиката.

Социални инициативи

Бизнес моделът на компанията разкрива още един специфичен приоритет, заложен в стратегията за устойчиво развитие на Лидл България – подкрепата на местните общности в различните региони, в които веригата присъства.

От една страна е отговорността към развитието и подобряването на местната инфраструктура. С откриването на всеки нов магазин компанията допринася чрез облагородяване на заобикалящата инфраструктура, изграждане на детски площадки, пешеходни пътеки, светофари, както и създаване на зелени места за отдих.

От друга страна е отговорността към хората в дадената общност. Със своята дейност компанията винаги се стреми да подкрепя по един или друг начин не само засегнати общности в нужда като домове за деца или възрастни хора, но и да подкрепя местни събития, спортни, културни мероприятия. Най-значим принос към общностите веригата оказва чрез своята най-голяма социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. За трите издания на инициативата от 2017 година насам тя успя да набере фонд от 545 000 лв. и да финансира 73 проекта в цялата страна. А проектите, реализирани в рамките на инициативата, имат над 25 000 преки и около 150 000 непреки ползватели.