Ямбол с рекорд от местни приходи

  • 05 февруари 2021, 12:55
  • Автор
  • Разцвет

Medium 10 tif

Най-голям преходен остатък в направление местни дейности (местни приходи) за последните 12 години е реализирала Община Ямбол през 2020 година. Той е в размер на 5 017 188 лева. Общият размер на преходния остатък на Община Ямбол е 16 762 030 лева, отново най-висок за последните 12 години. От тях 12 357 748 лева са от местни дейности. 5 017 188 лева са пряко свързани с работата на общината, към тях се добавя целевата субсидия в размер на 7 340 560 лева, с която Ямбол беше подкрепен от правителството. Остатъкът от делегираните от държавата дейности е 4 404 282 лева. За сравнение – остатъкът, прехвърлен в бюджета за 2020 г. от 2019 г. в частта за местни дейности, с който настоящото ръководство започна първата бюджетна година от мандата си, беше 2 636 745 лв. На базата на тези данни могат да бъдат направени изводи за това как са се управлявали средствата на данъкоплатците през последнaта година, както и да се сравни работата, извършена през годината, и средствата, останали за 2020 година, в сложната епидемична обстановка, в която се намираме. Следваната от сегашното управление посока и целта на направените оптимизации на разходите са свързани с по-големи възможности и реализиране на проекти в полза на гражданите.

„Явно Община Ямбол правилно е планирала бюджета си, добре е изразходвала средствата и с най-малък разход вече са постигнати резултати, които се надяваме да удовлетворяват гражданите на Ямбол. Добрият преходен остатък ни дава увереност, че през тази година ще имаме възможност да изпълним повечето проекти, които сме планирали. Винаги съм смятал, че резултатите в цифри са най-точни и най-показателни за оценка на работата във всяка една сфера - било то в управление на семеен бюджет, частна фирма, община или друг вид организация. Благодаря на всички, които ни се довериха, надявам се да сме оправдали доверието и очакванията ви!“, коментира кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Божурище изпълни проекти за 7,5 милиона лева

Те са с европейско и държавно финансиране

Община Божурище спечели и изпълни 13 проекта. За пет години (2015-2020 г.) те бяха осъществени с европейско и държавно финансиране.

Те възлизат на обща стойност 7 553 098, 31 лв.

Ето и проектите:

„Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“. Той предстои да бъде завършен.

Неговата стойност е 1 264 073,60 лв. с ДДС.

По постановление номер 400 на Министерския съвет от 22.12.2020 г. към бюджета на община Божурище се превеждат 500 000 лв. за подпомагане ремонта по третия етап на изпълнение.

„Благоустрояване на прилежащо дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище - създаден, спечелен и завършен.

Стойност: 889 199,47 лв. с ДДС.

„Рекултивация на общинско сметоразтоварище, находящо се в м. Дакиница, с.Хераково, община Божурище -създаден, спечелен, завършен.

Стойност: за техническа рекултивация - 596 140,25 лв. с ДДС и за биологична рекултивация – 26 715,15 лв. с ДДС.

„Реконструкция и рехабилитация на част от общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд – граница общини (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково/ - създаден, спечелен и завършен.

Стойност: 1 308 729,98 лв. с ДДС.

„Изработване на Общ устройствен план на община Божурище, екологична оценка и оценка за съвместимост“ - създаден, спечелен, в процес на изпълнение. Стойност: 212 400 лв. с ДДС.

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна система и изграждане на нова в кв. „Девети септември“, община Божурище – III-ти етап“- ПРЕДСТОИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР – създаден, спечелен, предстои изпълнение. Средства по национално финансиране: 333 501,34 лв. с ДДС.

Средства от собствено финансиране: 58 261,85 лв. с ДДС.

„Отдих за всички възрасти сред природата, реализиран в УПИ У, кв. 15 - Читалище, Поща, Кметство, Здравен пункт, Реп, Пункт за битови услуги, магазини, Сладкарница, Ресторант, по плана на с. Гурмазово, община Божурище“ - създаден, спечелен и завършен. За озеленяване: 5 074,08 лв. с ДДС. Доставка на спортни съоръжения за фитнес на открито: 5234,97 лв. с ДДС.

Кът за отдих - чешма „Шишора“, находящ се в парцел, отреден за озеленяване, кв. 25, по плана на с. Пролеша, община Божурище - създаден, спечелен и завършен.

Стойност: 9991,00 лв. с ДДС

Реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - „Основен ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Жилища“, бл.1“, находящ се на адрес: гр. Божурище, община Божурище, УПИ - I, квартал 35, по плана на гр. Божурище, общ. Божурище.“ - създаден, спечелен и завършен.

Стойност: 1 498 085,86 лв. с ДДС.

Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище - създаден, спечелен и изпълнен.

Стойност: 498 795,92 лв. с ДДС.

Активно включване, заетост и създаване на център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище – създаден, спечелен и изпълнен.

Стойност: 289 521,52 лв. с ДДС.

Модернизация на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж Божурище - създаден, спечелен и изпълнен.

Стойност: 28 123,32 лв. с ДДС.

WiFi4EU - Инициативата WiFi4EU за изграждането на безплатен обществен безжичен достъп до интернет - създаден, спечелен и изпълен.

Стойност: 15 000 евро.

Община Божурище продължава да работи до постигането на най-доброто за града и селата!