Екоексперти провериха сигнал за замърсяване на р. Ропотамо

  • 16 юли 2019, 17:30
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium 20257524 10211919702006274 1682099819 o

Експерти от различни институции направиха съвместна проверка на сигнал за замърсяване на река Ропотамо и наличие на с умряла риба по горното течение на реката, извън резерват „Ропотамо“.

В инспекцията се включиха служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионална лаборатория - Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

„Бяха взети водни проби, на които бе извършено изследване по показатели температура на водата, pH, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, ортофосфати като фосфор, общ остатъчен хлор, мазнини.”, съобщават от РИОСВ – Бургас.

Извършен е оглед на р. Ропотамо в участък с дължина около 2 км, при който е констатирано, че водите на реката са с естествен цвят и мирис. Не се наблюдава бяло оцветяване на водите в проверения участък. По повърхността на водата се наблюдават единични мъртви екземпляри от дребна риба. Не са констатирани надземно изведени тръби и заустване на отпадъчни води към реката.

С цел изясняване източника на замърсяване са извършени проверки на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Веселие и на млекопреработвателното предприятие в с. Веселие. Установено е, че ПСОВ работи в нормален технологичен режим. Байпасната връзка във входната шахта е пломбирана, с ненарушена цялост и в положение, непозволяващо изтичане и заустване на отпадъчни води във водния обект.

„Формираните отпадъчни води от млекопреработвателното предприятие се отвеждат за пречистване в ПСОВ на населеното място. Не се констатира изтичане и заустване на отпадъчни води и/или замърсяване на прилежащи терени.”, уточняват от регионалната екоинспекция.

Проверена е и р. Мехмедженска – ляв приток на р. Ропотамо. Водите на реката са с естествен цвят, без следи от замърсяване. От експерт на Регионална лаборатория - Бургас са отбрани за физикохимичен анализ водни проби от два пункта.

Анализът на резултатите и констатациите на място не потвърждават органично замърсяване от предполагаемия източник – млекопреработвателно предприятие.