Община Гурково заема територия от 292 кв. км. с население 5 843 души, разпределено неравномерно в 11 населени места. Най-голяма част от него живее в административния център – гр. Гурково – 3 169 жители. 

Следват кметство с. Паничерево – 1 830 жители, кметство с Конаре – 620 жители, кметско наместничество с. Пчелиново, към което се включват и селата Злати рът и Лява река – 163 жители и кметско наместничество с. Димовци, заедно със съставните населени места – Брестова, Дворище, Жълтопол и Жерговец – 61 жители. Общината е разположена в централна България, заключена между Стара планина и Средна гора, в източния край на Розовата долина. 

През нейната територия преминават две главни автотранспортни магистрали – Прохода на Републиката, свързващ Северна с Южна България и главен републикански път София – Бургас, с успоредна на него ж.п. линия. През територията на общината преминава река Тунджа, а в южния и край се намира големия язовир „Жребчево".

Климатичните и почвените условия са изключително благоприятни за развитието на етерично-маслени култури (роза, лавандула) и лозя. Отглеждат се още зеленчуци, пшеница, овощни дървета и др. Развито е планинското животновъдство. Поради спецификата на географското си положение и прекрасните природни дадености, съчетани с уникално биоразнообразие, община Гурково се явява привлекателно място за отдих, туризъм, лов и риболов.

Община Гурково е разположена в централна България, област Стара Загора, в източния край на Розовата долина и южния край на Прохода на републиката / Хаинбоаз/, които разделя Тревненския от Елено - Твърдишкия дял на Стара планина. Оттам извират реките Лазова и Радова, които преминават през гр. Гурково и се вливат в р. Тунджа, а в южния край на Общината се намира язовир „ Жребчево”.  По билото на Стара планина преминава туристическата еко- пътека Ком – Емине. В гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре има изградени 3 микроязовира.

Телефони:

Кмет - 04331/2260
Факс: 04331/2884

За предложения и препоръки:
e-mail:
Секретар община: 04331/22-49