Хасково с проект за общински жилища за нуждаещите се

  • 04 ноември 2020, 13:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5f9ffcfd83de4

Кметът на община Хасково Станислав Дечев и Ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за финансиране на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“.

По проекта ще бъдат доизградени три 4-етажни сгради, включващи 48 тристайни социални жилища.

В бъдещите жилища, намиращи се в кв.“Орфей“, ще бъдат настанени, за не повече от 3 години, следните групи хора:

Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;

Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и деца с увреждания;

Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.

Подписаният на 15 октомври 2020 година договор гарантира 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 072 687,82 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.