Иновация: Пращат изравнителни сметки за топло по имейл

  • 14 януари 2020, 20:22
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be

Топлинните счетоводители ще могат да изпращат изравнителните сметки за парното и по електронна поща при поискване от абоната. Това е записано в публикувания за обществено обсъждане от енергийното министерство проект на нова наредба за топлоснабдяването, съобщи Канал 3.

Всеки клиент избира начина на предоставяне на индивидуалната му изравнителна сметка, за което уведомява топлинния счетоводител, пише още в проекта. Когато не е направен избор, индивидуалната изравнителна сметка му се предоставя в пощенската кутия на адреса на имота, находящ се в сградата - етажна собственост. Предлага се също, рекламации по отчета на показанията на уредите, допълнителното им отчитане възражения по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период да, се извършват в срок до 31 август.

За настъпили промени в собствеността или вещното право на ползване новият клиент е длъжен в 30-дневен срок да уведоми с писмено заявление топлопреносното предприятие. Доставчикът на топлинна енергия пък ще може да ни спира без предупреждение парното при аварии и преустановяване на подаването на природен газ към производствените му мощности.

Клиентите в сграда-етажна собственост, могат да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или битово горещо водоснабдяване и доставчикът трябва да го направи в срок до 15 дни от подаването на заявлението за това. В този случай топлопреносното предприятие може да демонтира своите съоръжения в договорен между страните срок.

Когато общата инсталирана топлинна мощност на всички физически присъединени отоплителни тела към вътрешната инсталация в сграда-етажна собственост е намалена с над 50% от общата по проект, топлинният счетоводител е длъжен писмено да уведоми клиентите и топлопреносното предприятие, за да се предприемат действия.

Въпросното уведомление включва най-малко следната информация: намалената стойност на топлинната мощност за отопление спрямо проектната; списък на имотите със спряно топлоподаване; датата, на която ще бъде извършено обследване на инсталациите; прогнозното разпределение. От своя страна абонатите трябва в едномесечен срок писмено заявяват в топлопреносното предприятие становището си с протокол от решение на общото събрание на сградата-етажна собственост по мерките, предложени в констативния протокол и дали да останат клиенти при променените условия.

Когато те не заявят писмено становището си в указания срок, топлопреносното предприятие има право да прекрати топлоснабдяването.

В проекта за наредба се предлага сключването на писмен договор за присъединяване на нова сграда към техническата инфраструктура да става след като топлопреносното предприятие установи, че инвестиционният проект е изготвен в съответствие с условията за присъединяване.

Нов момент в проекта за наредбата е и възможността снабдяването с топлинна енергия в сграда етажна собственост да може да става и от доставчик, който е регистриран като търговец и е избран от общото събрание на етажната собственост, със съгласието на поне две трети от гласовете на собствениците.

Въпросните доставчици на топлинна енергия, които на практика са посредници, ще сключват договор писмени договори при общи условия с топлопреносното предприятие. Те ще трябва да предоставят в полза на последното банкова гаранция или депозит в пари по банковата му сметка, или специална застраховка.