Избраха директори на две забавачки в Мездра

  • 30 юни 2020, 14:04
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium mezdra detski gradini direktori konkurs 2020 01

Приключиха конкурсите за заемане на длъжността „Директор“ на Детска градина „Мир“ в Мездра и на Детска градина „Звездичка“ в село Зверино. Те бяха обявени със заповеди на кмета на общината.  

Конкурсът протече в три етапа: първи етап - подбор по документи, втори етап - представяне на Програма за развитие на ДГ „Мир“ - гр. Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ - с. Зверино за тригодишен период, трети етап - събеседване с кандидатите.

За провеждането на конкурса беше назначена временна комисия с председател Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“. 

Документи за участие в конкурса подадоха четирима кандидати. За директор на ДГ „Звездичка“ кандидат е Таня Петкова, а за директор на ДГ „Мир“ - Първолета Манчева, Петя Дамянова и Диана Вутова.

След разглеждане на документите комисията установи, че г-жа Дамянова не притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, с което не отговаря на изискванията. Затова не бе допусната до следващия етап на конкурса.

На представянето на Програмите за развитие на ДГ „Мир“ - Мездра и/или на ДГ „Звездичка“ - Зверино кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, получиха следната обща оценка:

• за ДГ „Мир“ - Мездра:

Първолета Манчева - Мн. добър 4,87,

Диана Вутова - Мн. добър 5,19;

• за ДГ „Звездичка“ - Зверино:

Таня Петкова - Мн. добър 5,47.

Съгласно обявените критерии, до третия етап на конкурса - събеседване, се допускат само кандидати, получили минимална оценка Мн. добър 4.50 (по шестобалната скала) на Програмата за развитие на учебното заведение. Ето защо, въз основа на поставената обща оценка, комисията допусна до събеседването и тримата кандидати.

Въз основа на поставените индивидуални оценки от проведеното събеседване, се получи следното класиране на кандидатите, на база общата оценка на комисията:

• за ДГ „Звездичка“ - Зверино:

Таня Петкова - Мн. добър 5,43;

• за ДГ „Мир“ - Мездра:

Диана Вутова - Мн. Добър 4,83,

Първолета Манчева - Мн. добър 4,63.

Директор на ДГ „Звездичка“ ще е Таня Петкова, а на ДГ „Мир“ - Диана Вутова.