Кметът на Враца: Образованието е приоритет на общината

  • 25 май 2014, 04:29
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5359095615a0d

Порталът на българските общини Kmeta.bg даде старт на третото издание на конкурса "Кмет на месеца", а през май избрахме темата "Добрите практики и иновации в българското образование".


Номинирахме кмета на Враца Николай Иванов заради ангажираността на местната администрация да подобри материалната училищна база и да гарантира по-добри условия на обучение.


Традиционно екипът на Kmeta.bg търси за коментар номинираните градоначалници, за да разкажат повече за дейността си.


По думите на Николай Иванов, материалната база на по-голяма част от училищата е изцяло обновена, а местната власт ще продължи да работи за подобряване състоянието на учебните заведения.


- Г-н Иванов, на 12 май стартира третото издание на конкурса на Портала на българските общини Kmeta.bg "Кмет на месеца". Как оценявате конкурса и факта, че сте номиниран по темата "Добрите практики и иновации в българското образование".


- Огромно признание е тази номинация, но не само за мен, а и за работещите в образователните институции на нашата община. Голямо "благодаря" към всички за труда и успехите им! В навечерието на големия български празник - 24 май, от сърце им желая здраве и благополучие, и поклон пред мисията, която изпълняват!


- Приключи ли оптимизацията на училищната мрежа в общината, колко учебни и детски заведения има на територията й?


- След реализиране на Програмата за оптимизация на училищната мрежа през 2008 г., 2010 г. и 2011 г. на територията на община Враца функционира добре изградена и стабилна мрежа от детски и учебни заведения. Тя включва 5 ЦДГ и 12 ОДЗ, 3 начални училища, 6 основни училища, 5 средни-общообразователни училища, 1 спортно училище, 2 профилирани гимназии, 3 професионални гимназии (две от тях са общински), 1 помощно училище, 1 СОУ с професионална квалификация към затвора, Център за работа с деца и Средношколско общежитие.


В общинските училища се обучават 7851 ученици от общо 8508 за община Враца. Детските градини са обхванали общо 2751 деца, 1212 от които, в подготвителни групи.


- Какви възможности дава общината за получаване на висше образование и по какви специалности?


- Във Враца са разкрити 2 филиала на висши учебни заведения - на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и на Медицински университет-София, както и магистърски програми на Варненски свободен университет.


Филиалът на ВТУ "Св. св. Kирил и Методий" предлага специалностите: Предучилищна педагогика и английски език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и английски език, Български език и история; История и география, Социална педагогика.


Във филиала на Медицински университет-София, се обучават студенти по специалности - Медицинскa сестрa, Акушерка и Трудотерапия.


- Враца се слави като община с много добре поддържани и санирани учебни и детски заведения, а СОУ "Христо Ботев" е еталон в това отношение. Какъв е приносът на общината?


- Материалната база на по-голяма част от училищата е изцяло ремонтирана и обновена. Реализираните програми и проекти, на обща стойност 10 820 000 лв. в последните години, съфинансирани от Община Враца, подобриха качествено образователната инфраструктура.


Изравнени са условията за възпитание, обучение и труд в града и малките населени места. Образованието е сред приоритетите на общината и усилията на местната власт са съсредоточени в непрекъснато обновяване и модернизиране на образователните институции.


Трябва да посочим и приноса на директорите на учебните заведения за поддържането и осъвременяването на базата, които отделят от бюджетите си за капиталови разходи.


- В бюджета за тази година заделени ли са средства за ремонти на училища и детски заведения, или те ще разчитат изцяло на делегираните бюджети?


- Реализирането на проектите през последните години даде възможност за пълно обновяване на материално-техническата база в училищата. Проблем за общината все още остава материалната база на детските заведения. Липсата на достатъчно средства в общините и невключването на детските заведения като потенциални бенефициенти по програми и проекти ни прави длъжници по отношение на условията за отглеждане и възпитание на децата и работещите в тях.


За тази година за ремонтни дейности в училищата и детските градини са предвидени 109 000 лв. Ще се възползваме максимално от възможностите, които ни предоставя проектното финансиране и ще кандидатстваме за средства, предвидени за образователна инфраструктура и за подобряване на училищната среда.


- Каква е подкрепата на общината по отношение на ученическото хранене и режийните в детските заведения?


- От 2008 г. е възобновено ученическото столово хранене. Общинско предприятие "Социални дейности" дава възможност за столово хранене на всички ученици, обхванати в целодневна организация. В пет от училищата функционират столове, в които се приготвя храна и за другите училища, където са обособени разливни.


Разходите по приготвяне на храната и заплатите на персонала се поемат от общинския бюджет. Община Враца заплаща част от таксата за столово хранене на учениците от училищата в селата, като мярка за задържане на децата в училище.


За 2013 г. тези средства бяха 38 000 лв., а за 2014 г. също са предвидени такива средства, като до края на учебната година са в размер на 21000 лв.


Община Враца успява да поддържа една от най-ниските такси за посещение на детски градини и ясли, като таксата не покрива даже стойността на хранителните продукти. Таксата за ползване на детски ясли и детски градини е съответно 1,90 лв. и 1,80 лв. за всеки ден от ползването, при дневен доклад 2,40 за яслите и 2,25 за детските градини.


Въпреки това, с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца са предвидени намалени такси за посещение на детски градини за деца с единствен родител, деца сираци, деца с родител инвалид, от такси са освободени деца инвалиди, кръгли сираци, трето и всяко следващо дете в семейството.


- Как общината подпомага деца с изявени дарби?


- Мотивираме и стимулираме децата с изявени дарби. Ежегодно се приема и реализира Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите възможности на деца с изявени дарби, в която са предвидени шестмесечни стипендии за ученици, постигнали успехи в науката, изкуството и спорта, както и еднократни помощи за участие в обучителни лагери, състезания и изяви. За последните две години, освен учениците, които получават стипендии по националната програма за даровити деца, по Общинската програма стипендии са получили 54 ученици, а еднократни помощи 13 ученици на обща стойност 45 595 лв. За 2014 г. за реализиране на програмата са предвидени 18 000 лв.


- Стимулира ли местната власт най-добрите преподаватели и ръководители на учебни заведения?


- С утвърден статут за Наградата на кмета, всяка година за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, се номинират изявените учители и директори. Награди се връчват в различни категории и културно-образователни области. Това е акт за признание и популяризиране на труда на учителите и постиженията на учениците.


*Гласувайте в конкурса "Кмет на месеца" на www.kmet.kmeta.bg