Населените места в община Кубрат са: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Камено, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер.