Министър и кмет откриха обновена гимназия в Тетевен

  • 07 ноември 2018, 11:58
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%b2%d1%8a%d0%bb%d1%87%d0%b5%d0%b2 %d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd2

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и д-р Мадлена Бояджиева - кметът на община Тетевен, откриха обновената сграда на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов".

Ремонтът започна през април тази година. Строителните дейности бяха част от реализацията на проект Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд. Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените инвестиции бяха вложени в четирите сгради на училището: "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон“ и са на обща стойност 1 299 989.08 лв.

Д-р Мадлена Бояджиева бе изключително доволна, че проектът вече е реализиран: ,,Мисля, че това е един проект, който ще допринесе за по – качествено образование в община Тетевен и ще се привлекат повече ученици, които ще придобият необходимата квалификация и професионално образование. На добър час!“.

Министър Красимир Вълчев поздрави ръководството на Община Тетевен за реализирането на проекта, както и целия педагогически колектив на училището, като добави: ,,Това, което виждам дори само на пръв поглед е впечатляващо. Сградата носи духа на историята на това училище, малко или много и духа на града. Не случайно училището е едно от петте национални училища…Гордост е за Тетевен да има национално училище. Пожелавам на всички учители и ученици да ползвате с радост модернизираната материално – техническа база и да утвърждавате училището като център на професионалното образование.“

Чрез този проект се осигурява възможност за целодневна организация на учебния процес, като се подобрява инфраструктурата, мястото за обучение и спорт, качеството на образователната среда и се повишава нейната привлекателност. Извършена е подмяна на дограмата, топлинно изолиране на външни стени и цялостен ремонт на покривите на общежитието, столовата и кухнята, физкултурния салон. В общежитието е монтиран асансьор за инвалиди, като в останалите три сгради са изградени рампи. Подменена е и осветителната и силовата инсталация на столовата и кухнята, учебно – административната сграда и физкултурния салон. Отоплителната система е обменена в общежитието и учебно – административната сграда, като са монтирани и гръмоотводна и заземителна инсталации. Подменена е пожароизвестителната инсталация на сградите.

Това е един важен и необходим проект, който осигури по - качествено, достъпно и конкурентноспособно образование в Община Тетевен.

Д-р Мадлена Бояджиева проведе среща с министър Красимир Вълчев, на която бяха дискутирани проблемите в образованието в община Тетевен. На срещата присъстваха Илиян Тодоров – Зам. областен управител на Ловеч, Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, както и Еленко Начев Началник на РУО Ловеч.

Министър Вълчев посети и Основно училище ,,Георги Бенковски“ в село Черни Вит, общ. Тетевен, което е едно от иновативните училища в България. Известно е с разширената подготовка по музика и съхраняване на автентичния български фолклор, както и с многобройните награди, спечелени от учениците от училището на национални и международни конкурси. Той изрази възхищението си от таланта на учениците.

След откриването на обновения сграден фонд министър Вълчев проведе работна среща в сградата на националната професионална гимназия с директори и учители от общините Тетевен и Ябланица. Бяха обсъдени предизвикателствата и постиженията в работата. Дискусията имаше за цел да се повиши ефективността на дейностите в образователната система.