"Моята професия, моето бъдеще" среща младите умове с бизнеса

  • 25 май 2020, 13:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84. %d0%b4 %d1%80 %d0%9c%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0 %d0%a2%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0   %d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0

Проф. д-р Миглена Темелкова е ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София от месец юни 2019 година. Тя е най-младия ректор в България, като има зад гърба си солидна кариера на международен обучител на бизнес лидери. През 2014 г. е единствената българка, представяща Източна Европа на международен форум във Вашингтон, посветен на проблемите на глобалното лидерство на държавите и бизнесорганизациите, кризите на лидерството и сътресенията в глобален мащаб. В рамките на този форум, проф. Темелкова е сред малкото българи, имали възможността за личен разговор с Мадлин Олбрайт – първата жена държавен секретар на САЩ. Проф. Темелкова има над 50 публикации на български, английски, немски и руски език в областта на лидерството, бизнес лидерството и мениджмънта.

Разговаряме за националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия,моето бъдеще". Какви са ползите за студентите от участие в нея, какво могат да научат и какви врати ще им отвори тази практика споделя ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи. 

 - Студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми в кампанията "Моята професия, моето бъдеще". Кои са плюсовете за университетите и за младите кадри от такава инициатива?

- В нашето висше училище – Висше училище по телекомуникации и пощи, което е едно ат най-старите специлизирани училища в страната, отдавна релацията „образование – бизнес” е сред основните приоритети в обучителния процес на младите хора. През последните години ние изградихме десетки успешни партньорства с водещите технологични компании в страната като HewlettPackard - България, SAP България, Enterprise Communications Group България, А1, Vivacom, ScaleFocus, IBM, ATOS, BULGRAM, Computer 2000 и още много работодатели. Всички те набират своите кадри още от студентската скамейка като предлагат стипендии, стажове и перспективи за професионална реализация. В тази връзка, инициативата "Моята професия, моето бъдеще" надгражда мирогледа на младите хора, среща ги тази година с девет големи компании и се явява своеобразен практико-приложен проект, даващ нови умения и компетенции за нови работни места.

Огромното предизвикателство на бъдещето ще е намирането на кадри не само със знания в конкретна област, а с интердисциплинарни познания, практически умения и компетенции. Затова мисля, че Вашата инициатива е много полезна, навременна и интересна за младите хора. Пожелавам успех на инициатевата и участниците!

- Защо подкрепяте кампанията на KMETA.bg "Моята професия, моето бъдеще"?

- Както вече споделих, основен приоритет в обучението на нашите студенти е не само солидната теоретична подготовка, но и надграждането й с практически умения и компетенции, добивани в реална бизнес среда или чрез множество практикуми и стажове, реализирани в безопасна, но близка до реалната работна среда.

От години съм се уверила, че най-добрата подготовка, студентите получават когато има балансирано поднасяне на теория и практика, затова в годините бях и един от първите преподаватели, които изнесоха част от лекциите и упражненията си извън аудиториите и започнах да ги провеждам, както казваме ние „на терен” – в различни бизнес структури и публични организации, въведох груповата динамика като основен метод за обучение и започнах да базирам преподаването си на така наречения метод „учене на база преживяно”, което означава вплитането на много силен практически елемент в преподаваната материя. И логично е, когато имаш подобен мироглед по отношение на обучението, да подкрепиш инициатива като "Моята професия, моето бъдеще", която води до изграждане и надграждане на реални практикически умения и приложни компетенции.

Добрата реализация на младите хора на пазара на труда изисква те да притежават чисто практически умения и компетенции, а те могат да се получат чрез подобни инициативи, мероприятия и уъркшопове.

 - Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

- Качеството на връзката между висше образование и бизнес се мултиплицира в конкурентния профил на пазара на труда на всеки студент или завършил висшист. В този смисъл, триединството между висши училища, завършили студенти и бизнес е от първостепенна важност за развитието не само на икономиката ни, но и на процесите, които произтичат от Индустрии 4.0 и 5.0.

Наскоро направихме едно проучване и установихме, че на пазара на труда все по-настойчиво се търсят кадри с интердисциплинарна подготовка. В контекста на изискванията и предизвикателствата на Индустрия 4.0 и Петата индустриална революция, това означава силен акцент от страна на висшето образование върху изграждането, развитието и надграждането на дигитални, предприемачески и лидерски умения и компетенции.

Всъщност изследванията, над които работя, показват, че интегрирането на инженерно и стратегическо мислене в образователните продукти допринася за логическата обвързаност на процесите в икономическите структури, а съсредоточаването на обучението върху придобиването на гъвкави умения, развитието на креативността и новаторството са в основата на новите адитивни производства, смарт материи, смарт градове, смарт инжинерство, изкуствен интелект, облачни технологии, коботи и т.н. Именно в тази посока са и най-новите специалности във Висше училище по телекомуникации и пощи.

- През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липсата на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса у нас?

- Вярно е, че пазарът на труда изпитва остър дефицит от добре подготвени млади специалисти. Вярно е също, че много от фирмите в България приемат, че младите хора трябва да са готови за техните изисквания. Това обаче е невъзможно без реализирането на практика на този двустранен процес, за който говорихме вече – релацията „образование – бизнес”.

При нас проблемът е решен по един, бих казала, иновативен начин. В реалното обучение сме дали възможността студентите ни да се обучават от представителите на едни от най-големите глобални фирми. Нещо повече – тези фирми, търсейки подходащи кадри, изпращат своите програмисти, разработчици, мениджъри, директори в реалното обучение – така те водят лекции и упражнения, а студентите имат опцията да получат „от първа ръка” не само знания, но и конкретни практически умения. Именно затова и нашите студенти се реализират на пазара на труда още докато учат.

 - Какво ще предложите през учебната 2020/2021 г. на студентите си?

- Тази учебна година е ключова за нас, защото постигнахме голяма част от стратегическите си приоритети – акредитирахме с много добри оценки двете си професионални направления и специалностите в тях (Софтуерно проектиране, Безжични комуникации, Компютърно администриране на софтуерни приложения, Киберсигурност на високите технологии, Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите), като в момента сме от малкото училища, които имат акредитирани специалности във всички образователно квалификационни степени – „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”, както и акредитирани програми за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.

Имаме интересни и много перспективни интердисциплинарни учебни планове, дисциплините в които се преподават, както вече казах, от изявени експерти от практиката. И последната голяма новина, с която ще посрещнем нашите първокурсници тази учебна година – Висшето училище по телекомуникации и пощи е единственото специализирано държавно висше училище, прието за пълноправен член на EURASHE – Европейската асоциация на професионалното висше образование, която заедно с Европейската комисия формира общите политики в областта на висшето образование в Болонския процес.

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 14 юни, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще" - вижте ТУК.

Победителят във всяко от 9-те направления ще получи награда от 2000 лева.