Обновяват Спешната помощ в Средец, Сунгурларе и Айтос

  • 27 декември 2018, 13:27
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80

Министерството на здравеопазването получава безвъзмездно за управление собствеността на сградите, в които се помещават центровете на спешна медицинска помощ в градовете Средец, Сунгурларе и Айтос, решиха министрите днес. По този начин ведомството ще може да обнови и модернизира центровете, включвайки ги в големия инвестиционен проект за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Имотите са публична държавна собственост. Досега са били управлявани от Центъра на спешна медицинска помощ - Бургас, но са с отпаднала за него необходимост.

Правителството разреши също така продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София. На търг ще бъде предложен поземлен имот с площ от 3 404 кв. м. в землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, заедно с построените в него три сгради. Продава се и урегулиран поземлен имот от 680 кв. м. в землището на с. Еница, община Кнежа, заедно с построените две сгради. Ще бъдат продадени също поземлен имот от 4 576 кв. м. в землището на гр. Летница, заедно с построените в него две сгради, както и двуетажна сграда с разгъната застроена площ от 216 кв. м. в землището на гр. Брусарци. Мотивите за продажбата са, че обектите не се ползват за нуждите на дружеството, не генерират приходи и продажбата им няма да възпрепятства основната му дейност. Продажбата на недвижимите имоти ще се извърши чрез търг при начална цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат чрез търг с тайно наддаване недвижим имот в Русе. Апартаментът с площ 65 кв.м. не е необходим за изпълнение на основната дейност на дружеството. Процедурата ще бъде обявена при начална цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Сграда, представляваща тягова подстанция в гр. Провадия, е обявена за частна държавна собственост и е премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради отпадналата необходимост. В сградата не са разположени обекти на железопътната инфраструктура и през нея не преминават действащи кабели и съоръжения и тя няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Поради отпаднала нужда от Министерство на отбраната се отнема имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Разград, ул. „Св. Св. Кирил и Методий'" № 6, представляващ поземлен имот с площ от 713 кв. м и застроените в него 3 сгради. Имотът преминава в управление на Областния управител на област Разград и ще се ползва от областната администрация за изпълнение на функциите й.

На Висшия съдебен съвет и на Комисията за защита от дискриминация се предоставя за управление по един самостоятелен обект в административна сграда на ул. „Стефан Караджа" № 2 в гр. Търговище. Двата обекта - публична държавна собственост, ще бъдат използвани от институциите съответно за нуждите на Окръжен съд - Търговище и за териториалната структура на Комисията за защита от дискриминация в града. Обектът на Комисията за защита от дискриминация има достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и е подходящ за дейността на регионалния й офис. Висшият, съдебен съвет ще използва предоставения й обект за изграждане на специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, т.нар. „синя стая" по проект „Укрепване па правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца", съгласно Рамково споразумение между България и Конфедерация Швейцария, Споразумение за Фонд „Сигурност" на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

На ДП „Ръководство на въздушното движение" се предоставя безвъзмездно управлението върху два имота - публична държавна собственост, и правото на строеж върху същите, за изграждането на радионавигационно съоръжение. Терените се намират в местността „Ашова", община Горна Оряховица. Те са част от поземлен имот, който се управлява от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и е включен в обекта на концесията на летище Горна Оряховица. С решението се дава право на ДП „Ръководство на въздушното движение" да управлява частта от имота, върху която да изгради два обекта - ново радионавигационно съоръжение Доплеров всенасочен УКВ радиофар/Далекомерно съоръжение (DVOR/DME) с мониторна антена с площ 1330 кв. м. и Комплектна трансформаторна подстанция (КТП) 20/0.4kV, резервирано с дизел-генератор с площ 44 кв. м.