Община Ловеч с три нови социални услуги

  • 18 септември 2019, 11:01
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium dsc 0916

Община Ловеч е с три нови социални услуги и един надграден център за обществена подкрепа. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ , която се проведе на 17 септември 2019 г. в залата на Общински съвет- Ловеч. Проектът се изпълнява от Община Ловеч с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. 

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова съобщи, че е подадено проектно предложение към Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати от проекта.

По този начин ще се осигури финансиране за разкриване и предоставяне на новите социални услуги за подкрепа в общността и семейната среда. 

В рамките на новия проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020 г. ще се разкрият три нови социални услуги в изградената инфраструктура. Дейностите, планирани за изпълнение включват: подбор и наемане на персонал; преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група и предоставяне на социалните услуги.

  За Дневния център е предвидено закупуване на специализирано транспортно средство. По този начин ще бъдат подпомогнати семействата на децата и младежите  при транспортирането и обслужването им.

Потребителите на резидентните услуги  Преходно и Наблюдавано жилище ще бъдат идентифицирани и насочени в резултат от извършена оценка по първи етап на процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, изпълнявана от Агенция за социално подпомагане.

Ръководителят на проекта Катя Колева представи резултатите от проектните дейности. Продължителността на проекта е 20 месеца от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г. 

Общата стойност на проекта е 939 989,18 лв., от които 85% са Европейско финансиране -  в размер на 798 990.80 лв. и 15% Национално съфинансиране - в размер на 140 998.38 лв.

В рамките на проекта се извърши преустройство, изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на социалната инфраструктура, необходима за създаване и функциониране на 3 нови социални услуги на територията на община Ловеч.  Преустроена е съществуваща двуетажна сграда на бивша детска ясла №5 „Патиланци“, намираща се в ж.к. „Здравец“, гр. Ловеч. Обособени са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места.

В изпълнение на проекта е извършен  ремонт на апартамент общинска публична собственост, с адрес в гр. Ловеч, ж.к. „Здравец”, бл. 203, вх.А, ет.2 за обособяване на „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 год. възраст, с капацитет 6 места.       

Извършено е преустройство на административно помещение на партерен етаж в ж. б. „Октомври“ на ул. „Иларион Ловчански“ №1, кв. „Дикисана“, гр. Ловеч за надграждане дейността на  „Център за обществена подкрепа“ и осигуряване на 4 места за кризисно настаняване.

Изградените по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ - психосензорна стая, зала за лечебна физкултура и кинезитерапия, сензорна градина, „синя стая“ и специализираното оборудване ще подобрят значително възможностите за социална работа с деца в общината.

Община Ловеч разполага с добре развита мрежа от социални услуги – като брой, вид и обхват на целевите групи. Предоставят се 22 различни социални услуги за деца и възрастни. Капацитетът на услугите е над 700 места, а реалната заетост в повечето случаи го надвишава. Секторът на социалните услуги осигурява и големи възможности за работни места, като към момента са назначени над 200 лица.    

Дадена е възможност на възрастните хора да живеят по-добре, да имат по-дълъг и по-здравословен живот, на хората с увреждания да имат пълноценен и активен живот в обществото, децата да имат достоен живот, като се осигуряват по - добри условия за активно участие в обществото. 

През месец юни Община Ловеч получи награда за активни социално политики и цялостен принос за социалното развитие на България от Национален алианс за социална отговорност (НАСО).