Плевен строи нова сграда на школо

  • 19 ноември 2020, 08:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 20201118 082506

Община Плевен е одобрена за финансиране на  проектно предложение „Изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров“. Общата му стойност възлиза на 5 000 000 лв.

Общата цел на проекта е реализирането на нова самостоятелна за ОУ „В. Петров“ – Плевен, материална база, която да гарантира здравословните и качествени условия на обучение в институцията и намаляване недостига от 150 места. По този начин ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предвидено в нормативната уредба на дейностите в училищното образование, организиране на едносменен режим на учебния ден в три плевенски училища, в контекста на специфична цел, насочена към създаването на пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим с цел повишаване качеството на образование.

Програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ има за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и е насочена към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.

Специфичните цели на програмата са поетапното изграждане на нови сгради за училища и пристрояването, разширяването и реконструкцията на съществуващи такива с цели създаването на пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим с цел повишаване качеството на образование в държавните и общинските училища.

Очакваните резултати от програмата са: да се намали недостигът на места в детските ясли и изграждане на съвременна здравословна физическа среда за деца до тригодишна възраст; да се намали недостигът на места в детските градини, в т. ч. детски градини с яслени групи; да се създадат условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст; да се увеличи броят на училищата, преминали на едносменен режим на обучение; да се създаде поетапно организация на учебния ден на едносменен режим в училищата;намаляване на недостига на места в училищата.

Крайният  срок за изпълнение на всички дейности  по проектното предложение  е до 31.12.2023 г.