Община Попово е разположена в Североизточна България, част от област Търговище, на 833,2 кв. км. Състои се от 35 населени места с административен център град Попово. Почвените типове са черноземни, горски и алувиално-ливадни с техните разновидности, подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения.

 

Контакти:

гр. Попово, п. код 7800

обл. Търговище

ул. "Александър Стамболийски" № 1

БУЛСТАТ/ЕИК: 000875856

ДДС №: BG000875856

Община Попово

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО

ТЕЛЕФОН: + 359/608/ 40 021; ФАКС + 359/608/40 024

E-MAIL: obstina@popovo.bg