Правителството предостави имоти на общини

  • 23 август 2017, 16:41
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium img 7057

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на няколко имота и ги предостави безвъзмездно на общини. Местната власт в Любимец получава терен от 5,8 дка за обособяване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, както и на площадка за разделно събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци. Имотът се намира в местността „Любимец“. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Община Пловдив получи правото да управлява за срок от 10 години комплекса „Източна порта на Филипопол”. Имотът е археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Предоставянето му на общината ще позволи реставрация, експониране и управление, които да спомогнат за развитието на културния туризъм. Опазването на обекта и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей – Пловдив.

На община Разград се предоставят имоти за образователни дейности. Министерският съвет прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху терени и сградите на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ поради промяна на статута на училището от държавно в общинско. Досега имотите са били с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите.

Правителството предостави на община Варна за временно управление държавен имот на ул. „Овеч” №2 в кв. „Виница”. В него ще бъдат настанени децата от предучилищна и яслена възраст от Детска градина №23 „Иглика” за времето до 31 декември 2018 г. Решението ще позволи децата да продължат да посещават заниманията си, докато основната сграда на детската градина бъде ремонтирана заради конструктивни промени.

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на част от имот на бул. „Одрин“ №75 в Любимец. С решението кабинетът дава и съгласие за неговото премахване. Частта от имота включва два склада с обща площ 534 кв. м, сграда – ГСМ (161 кв. м) и сграда – питомник (49 кв. м), които са част от дом за временно настаняване на чужденци. Сградите, управлявани от МВР, са с отпаднала необходимост за ведомството и не се ползват по предназначение заради опасност от самосрутване.

Правителството даде съгласие да бъде продаден имот, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, чрез пряко договаряне на община Ботевград. Продажбата ще се извърши на цена не по-ниска от определената от независим оценител. Двуетажната административна сграда със застроена площ от 120 кв. м се намира на бул. „Трети март“ в Ботевград. Сградата е с отпаднала необходимост за дружеството и не се предвижда да се използва за дейността му. С продажбата ще отпаднат разходите по нейната поддръжка и ще се реализират допълнителни приходи за дружеството.

С друго решение Министерският съвет учреди безсрочен сервитут върху поземлен имот от 114 кв. м в землището на силистренското село Калипетрово. Сервитутът се учредява за изграждане и обслужване на подземни електрически кабели за реконструкция на две кабелни линии, изместени във връзка с изграждане на кръгово кръстовище. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще заплати нормативно определените цена и разноски за учредяването на сервитута на Изпълнителната агенция по горите и на ДП „Североизточно държавно предприятие“ – Шумен.