Рекорден бюджет на Община Ловеч през 2019 г.

  • 15 януари 2019, 19:16
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium budget

Рекорден е бюджетът на Община Ловеч през 2019 година – 45 473 492 лева е стартовата финансова рамка. За сравнение през 2018 г. бюджетът възлизаше на 36 834 210 лв., а през 2017 г. - 35 096 016 лв.

Това стана ясно по време на публичното обсъждане на проекта за бюджет, което се проведе в заседателната зала на Общински съвет Ловеч. Проекто-бюджетът беше представен от заместник-кмета Цветан Георгиев. На презентацията присъстваха кметът Корнелия Маринова, зам.-кметът Венцислав Христов, директорът на финансовата дирекция Найден Вълчев, общински съветници, граждани.

Заместник-кметът Цветан Георгиев обстойно представи разчетите по функции и пера. Сред стратегическите цели са посочени постигане на устойчив икономически растеж, целенасочено привличане на инвестиции, осигуряващи устойчиво икономическо развитие, повишаване на жизнения стандарт на жителите на общината, както и запазване обема на предоставените услуги и повишаване тяхното качество чрез по-добра организация.

Приходната част се състои от делегирани от държавата дейности, които са в размер на 24 036 205 лв.  или 52.90% лв., и от общински дейности в размер на 21 437 287 лв. или 47.10 %.

При разходите по функции за 2019 г. най-голям дял има функцията „Образование“  – 16 365 209 лв., с относително тегло в общия обем разходи 36%. Заедно с образованието сред ключовите приоритети за годината е и инфраструктурата.

Запазват се ставките на данък сгради и на таксата за битови отпадъци.

Община Ловеч има дългосрочен дълг на стойност 3 760 044 лв. по няколко позиции, като най-голям е към „Дексия комуналкредит банк“ АД, дългосрочен до 21.12.2027 г. за изпълнение на проект за реконструкция и модернизация на уличното осветление. Размерът на усвоения дълг тук  е 6 743 475 лв. Главница към 01.01.2019 г. - 3 340 632 лв., погашения по главница през 2019 г. - 337 176 лв., лихви и такси през 2019 г.- 36 000 лв., главница към 31.12.2019 г. - 3 003 456 лв.

В края на м. февруари т. г. предстои погасяването на два броя заеми по фонд „Флаг“ (те са съответно за 737 313 лева и за 541 476 лв.)., с което дълговете на общината намаляват от пет на три броя.

Присъстващите общински съветници и граждани направиха изказвания, забележки и предложения. Сред тях беше и искането за ремонт на читалищата в Горан и Йоглав, поставянето на параклис в бившия концлагер „Слънчев бряг“ и други.