Община Руен е разположена на територията на Бургаска област в Югоизточния планов район за развитие. Съставена е от 42 населени места включително и общинския център с.Руен. Повечето населени места са разположени край Айтоския проход, пресичащ Стара планина по поречието на река Луда Камчия и р.Хаджийска.

В историческите извори летописците говорят за съществуването на село Руен през XV век под арабското название Офла-Улан. Старото име на селото е известно още като Уланлий (улан - от арабски - момче, чедо). В други документи от XVII век се споменава за съществуването на село Руен, и село Ябълчево (Алма дере). Съдейки от преданията сегашното село Руен датира от 1788 година.

До самото селище минавал “Пътят на солта”, свързващ Анхиало (Поморие) с Провадия, наричан още “Соленият път”, по който ставало снабдяването на вътрешността на страната със сол, посредством кервани.

Културното наследство на общината е концентрирано в югоизточната й част, в селата Ябълково, Руен, Просеник, Преображенци, Шиварово и Вресово. Там са открити останки от антични селища, крепости, тракийски култови комплекси.

Наличието на едно място на различни религиозни храмове - християнски и мюсюлмански, показва религиозното и културното многообразие в община Руен.

Важни обекти на културната инфраструктура на територията на общината са читалищата. В общината функционират 19 читалища, които организират дейността на различни школи (изкуства, спорт и др.) и провеждат културни дейности - традиционни празници, самодейни театрални постановки, фестивали и др. Читалищата в селата Люляково, Руен, Просеник, Ръжица, Трънак, Череша и Вресово съхраняват духовния и културен живот в общината. Към читалището в село Люляково функционира ансамбъл за автентичен фолклор, запазен от българите преселници от Мала Азия.

Нематериалното културно наследство в общината е представено от народните традиции и културните обичаи. Етнографски сбирки има събрани в населените места Люляково, Добра Поляна, Просеник и Вресово.

Последната неделя от месец май тук се провежда традиционен спорт, наречен “мазни борби”, характерен само за община Руен.

Важна част от природното богатство на общината са множеството пещери, скалното образувание “Затворен камък” с множество гнезда на скален орел и “Пощата” - характерно дърво с хралупа за предаване на писма, нямащо аналог в България.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:

Последната неделя на месец май

 

КОНТАКТИ

8540 с. Руен

ул. “Първи май” № 18

тел: +359 59446233

факс: +359 59446476

obstina_ruen@mail.bg

www.obstinaruen.com