Село Бъзовец

  • 29 октомври 2012, 16:40
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a071c24346e

Селото се намира се на около 50 километра от Русе. Разположено е в Източна Дунавска равнина, на 130 м надморска височина, в долината на река Баниски Лом. Релефът на тази част от Дунавската равнина е хълмист, с дълбоки долини и долове, с масивни гори и водоизточници. Климатът на селото е умерено континентален. Почвите са карнобатни и типични черноземи.


Първоначалното местоположение на Бъзовец е било на около 6 км на юг от центъра на селото. Сега тази местност се нарича Стар Бъзовец. Една от легендите разказва, че по време на турското робство, жителите на селището били застигнати от чумна епидемия. Поради това, те били принудени да се разселят на различни места. Най-много хора се заселили в сегашния Бъзовец поради многото извори(вода).Друго предание казва, че един свинар, бъзовченин,тръгнал да пасе стадото си към местността, където е разположено днешното село. Стигнал до река Баниски Лом и като пресякъл, подкарал свинете си по течението на бистър поток, вливащ се в Лом. Стигнал до неговия извор — днешна Гюр Чешма. Пил от водата, напълнил кратунката си и тръгнал обратно. Когато се върнал в селото, разказал за бистрия поток и дал на съселяните си да опитат от водата. Тъй като в селото имало само един водоизточник — стар кладенец, хората решили да се преселят.