Школски директори и кмет си стиснаха ръцете за бюджета

  • 30 януари 2013, 07:54
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a0d96d7aed3

Директорите на 11 училища и едно обслужващо звено подписаха вчера с кмета на община Ловеч споразумение за формулите за разпределяне на средствата им. Училищата и Ученическото общежитие прилагат системата на делегирани бюджети, финансирани чрез бюджета на община Ловеч. Формулите за разпределяне на средствата са получени въз основа на единните разходни стандарти по бюджета за 2013 г.


На срещата вчера стана ясно, че изминалата 2012 г. е показала отново, че приетите и прилагани формули за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ са успешни. Това се потвърждава от факта, че са били осигурени добри условия за провеждане на нормален учебен процес, че няма неразплатени разходи в края на финансовата 2012 г., че са реализирани преходни остатъци от всяко училище и обслужващо звено. Общият размер на преходните остатъци е 1 672 725 лв.


Добрите резултати от прилагането на делегираните бюджети, подобряването на материалната база в училищата и обслужващите звена през миналата година дават възможност да се запазят формулите за дейностите от функция „Образование“ и през 2013 г. От училищата и обслужващите системата на народната просвета звена няма постъпило нито едно предложение за промяна на формулите. Те са съобразени с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и включват задължителните основни компоненти, изразяващи се в използване на единните разходни стандарти и броя на учениците (децата). Допълнителните компоненти отчитат спецификата в издръжката на децата и учениците, породени от вида на горивото за отопление и изпълнение на утвърдените от общинския съвет форми и дейности за учебната 2012/2013 г., отразяват и общинската образователна политика.


По формулите се разпределят само средствата по единните разходни стандарти за съответната дейност. С решение на Министерския съвет от януари т. г. е променено решение от миналата година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г. Всички стандарти са с променени стойности. За дейност „Общообразователни училища“ увеличението на стандарта е 23 лв. Причината е новият модел на групиране на общините.


Не се разпределят по формула средствата за целодневна организация на учебния процес за учениците от първи, втори и трети клас, средствата за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в училищата и учениците от първи до четвърти клас, средствата за подобряване на материално-техническата база, за учениците със специални образователни потребности, интегрирани в училищата, средствата за стипендии и допълнителни средства за защитеното училище. Тези средства, наречени добавки, се включват в бюджетите на училищата на база съответния натурален показател.


Утре ще бъде подписано споразумението с директорите на детските градини в общината, които от тази година преминаха на делегиран бюджет.