Скален каньон в Северозапада става туристическа атракция

  • 22 май 2020, 09:31
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium 98603217 1907954226008428 2526928817302274048 n

Величествен скален каньон край река Искър в района на романското село Кунино привлече вниманието на министерството на туризма. Местността "Голям дол" (скалните образувания Чуклите и Червеница) е включена в проект "Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони", похвали се кметът на общината Валери Ролански. Проекртът се изпълнява от туристическото ведомство и се финансира по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Общото финансиране е в размер на 9 779 150 лева, от които 85% или 8 312 277,50 са осигурени от ЕФРР, а останалите 15% или 1 466 872, 50 лева са национално съ-финансиране. Стойността на проекта е 5 052 041,08 лв. Срокът му за изпълнение е 36 месеца.

Целта на инициативата е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) в деветте туристически района в България. Специфичните цели на проектното предложение са:

- изграждане на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), които от една страна да спомогнат да се създаде механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите организациите, от друга страна ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дестинациите между местното и националното ниво;

- повишаване конкурентноспособността на малките и средни предприятия в туризма чрез подобряване информираността на МСП, качеството на туристическия продукт и на туристическото обслужване; 

- подобряване капацитета на МСП за по-улеснен достъп и присъствие на националния и международните пазари чрез участие в събития и изложения.

Основните дейности по проекта са насочени към разкриване на офиси на ОУТР в 9 туристически района и закупуване на оборудване; разработване и прилагане на стратегически документи за развитието на туристическите райони; организиране на участието на ОУТР и МСП в национални и международни туристически събития и изложения, B2B срещи, форуми и други. С цел подпомагане на процеса на учредяване на ОУТР, MT ще проведе разяснителна кампания за не учредените организации.

С проекта се цели да се обединят ресурсите и да се съгласуват действията между различните заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво за развитие на комплексен, разнообразен и конкурентноспособен туристически продукт; да се развие регионалния маркетинг, да се покаже богатството на страната откъм характерни ресурси и възможности за различни видове туризъм на ниво туристически район; по-ефективно да се достигне до потенциални туристически пазари, особено далечните, чрез представяне на достатъчно големи по обхват райони, които са разпознаваеми на картата не само за българите, но и за чужденците.

 

снимки: Валери Ролански, Фейсбук