Стимулират училищните директори с 5,7 млн. лева

  • 18 ноември 2020, 16:49
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8 %d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0

Министерският съвет отпусна 5 702 754 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

От тях 2 550 000 лв. са за 1700 директори на детски градини, 2 966 965 лв. - за 1969 директори на училища, 174 413 лв. - за 119 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 11 376 лв. са за 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Допълнителните възнаграждения на директорите се определят в зависимост от получения брой точки при оценяването им по определени критерии, които включват постигнати високи резултати в планирането и организацията на образователния процес реализиране на план-приема, въвеждане на иновативни практики в обучението, провеждане на занимания по интереси, получени награди, добро взаимодействие със социалните партньори и др.

Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

Освен това Министерски съвет одобри 388 472 лв. за разпределяне по бюджетите на общините, с които се осигуряват 368 722 лв. за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и за такива, с очакван недостиг от кадри на пазара на труда. Средствата се отпускат за 2020 г. и се отнасят за новоприетите ученици в VIII клас на учебната 2020/2021 година. С тях ще се финансира обучението на 1 956 осмокласници - 248 от които се обучават в 25 паралелки на 21 училища в защитени специалности, а 1 708 ученици - в 128 паралелки на 80 училища в специалности с очакван недостиг.

Останалите 19 750 лв. са за финансиране на обучението на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, за месеците ноември и декември на 2020 г. Те са предвидени за обучението на 353 деца от седем общини, които към момента имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на тези деца.