1435308803
Oбщина

Стражица

ВИЖ общините (10 общини)

В рамките на Община Стражица има 22 населени места, от тях: 1 град-център на общината, 9 кметства и 12 кметски наместничества.